DGASPC Protecția Copilului Brașov angajează personal pentru centrele de zi de consiliere si sprijin din Făgăraș, Rupea și Brașov


foto: Deschidere centru de zi Brașov

DGASPC Brașov angajează, pe perioadă nedeterminată, personal pentru centrele de zi de consiliere si sprijin din Făgăraș (3 posturi: psiholog, psihopedagog, educator), Rupea (5 posturi: coordonator, psiholog, psihopedagog, educator și asistent social) și Brașov (3 posturi: asistent social, psiholog-psihoterapie și îngrijitoare).

Cei interesați pot depune dosarele de concurs la sediul DGASPC Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 6, până pe 7 septembrie 2022, inclusiv.

Detalii despre documente si bibliografie, găsiți aici:

 1. Centrul de zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii Brașov:
 • Asistent social specialist, studii superioare, 1 post, normă întreagă (8 ore/zi).
 • Psiholog practicant (psihoterapie), studii superioare, 1 post, normă întreagă (8 ore/zi).
 • Îngrijitoare, studii generale, 1 post, jumătate normă (4 ore/zi).

2. Centrul de zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii Făgăraș:

 • Psiholog practicant, studii superioare, 1 post, normă întreagă (8 ore/zi).
 • Psihopedagog, studii superioare, 1 post, normă întreagă (8 ore/zi).
 • Educator, studii superioare, 1 post, normă întreagă (8 ore/zi).

3. Centrul de zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii Rupea:

 • Coordonator personal de specialitate, gr. II (funcție de conducere), studii superioare, 1 post, normă întreagă (8 ore/zi).
 • Asistent social specialist, studii superioare, 1 post, normă întreagă (8 ore/zi).
 • Psiholog practicant, studii superioare, 1 post, normă întreagă (8 ore/zi).
 • Psihopedagog, studii superioare, 1 post, normă întreagă (8 ore/zi),
 • Educator, studii superioare, 1 post, normă întreagă (8 ore/zi).

Centrele de zi sunt înființate prin proiectul „Copiii și tinerii noștri mai aproape de comunitate”.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Coordonator personal de specialitate:

 • absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență în domeniul sociouman;
 • aviz psihologic favorabil exercitării funcției;
 • aviz neuropsihiatric favorabil exercitării funcției, conform ari 151 alin. (1) din Legea nr. 272/2004;
 • minimum 2 ani vechime în domeniul serviciilor sociale, fără vechime în specialitatea studiilor.

Asistent social specialist:

 • absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență în asistență socială;
 • aviz de liberă practică cu gradul specialist, eliberat de Colegiul Asistenților Sociali, valabil;
 • aviz psihologic favorabil exercitării funcției;
 • aviz neuropsihiatric favorabil exercitării funcției, conform art 151 alin. (1) din Legea nr. 272/2004;
 • minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor.

Psiholog practicant:

 • absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență în psihologie;
 • aviz de libera practică cu gradul practicant, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, valabil;
 • aviz de liberă practică cu gradul practicant în specializarea psihoterapie, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, valabil (pentru postul de psiholog specialist în psihoterapie);
 • aviz psihologic favorabil exercitării funcției;
 • aviz neuropsihiatric favorabil exercitării funcției, conform art 151 alin. (1) din Legea nr. 272/2004;
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor

Psihopedagog:

 • absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență în psihopedagogie;
 • aviz psihologic favorabil exercitării funcției;
 • aviz neuropsihiatric favorabil exercitării funcției, conform art 151 alin. (1) din Legea nr. 272/2004;
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor.

Educator:

 • absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență;
 • constituie avantaj efectuarea modulului psihopedagogie sau cursurile de educator specializat;
 • aviz psihologic favorabil exercitării funcției;
 • aviz neuropsihiatric favorabil exercitării funcției, conform ari 151 alin. (1) din Legea nr. 272/2004;
 • minimum 1 an vechime în studii superioare.

Îngrijitoare:

 • absolvenți de studii generale;
 • aviz psihologic favorabil exercitării funcției;
 • aviz neuropsihiatric favorabil exercitării funcției, conform art 151 alin. (1) din Legea nr. 272/2004;
 • minimum 6 luni vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 septembrie 2022, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;

testarea psihologică se efectuează obligatoriu la D.G.A.S.P.C. Brașov, Serviciul managementul resurselor umane în baza unei programări telefonice prealabile, până la data de 08 septembrie 2022, inclusiv;

20 septembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă – la sediu, str. Iuliu Maniu, nr. 6;

23 septembrie 2022, ora 10.00: proba interviu;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.