Aeroportul Brașov a scos la concurs alte 29 de posturi! Condiții, depunerea dosarelor, concurs


Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA scoate la concurs 29 de posturi, după cum urmează:

  • 6 posturi de Agent de securitate aeroportuară, gradul IA, cod COR: 315509, în cadrul Serviciului Securitate Aeroportuară/Probleme Speciale-Documente Clasificate, Biroul Securitate Aeroportuară;
  • 4 posturi de Agent de securitate aeroportuară, gradul I, cod COR: 315509, în cadrul Serviciului Securitate Aeroportuară/Probleme Speciale-Documente Clasificate, Biroul Securitate Aeroportuară;
  • 3 posturi de Inspector siguranță operațională, gradul I, cod COR: 315508, în cadrul Direcției Tehnice – Operaționale, Serviciul Privat pentru Situații de Urgență, Intervenție Salvare;
  • 8 posturi de agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendiu, cod COR: 315501, în cadrul Direcției Tehnice – Operaționale, Serviciul Privat pentru Situații de Urgență, Intervenție Salvare;
  • 8 posturi de conducător autospecială PSI, cod COR: 833204, în cadrul Direcției Tehnice – Operaționale, Serviciul Privat pentru Situații de Urgență, Intervenție Salvare.

Concursul va avea următoarele etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere; proba practică (sportivă), valabilă pentru toate posturile cu excepţia celor de Inspector siguranță operațională; proba scrisă, care va fi sub formă de test grilă; interviul.

Depunerea dosarelor se realizează în perioada 21 aprilie – 5 mai 2023, ora 13:00, la Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C, cam. 313 etajul III, Consiliul Judeţean Braşov.

Candidaţii declaraţi admişi în urma analizei dosarelor vor susţine proba practică (sportivă), programată pe 15 mai 2023, iar cei care o vor promova vor intra în examenul scris care va avea loc pe 17 mai 2023, începând cu ora 11:00.

Interviul va fi programat în termen de maximum patru zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, iar rezultatele finale vor fi comunicate în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Anunţurile de concurs, bibliografia, atribuţiile posturilor şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii participanţi privind condiţiile specifice şi cele generale pentru ocuparea posturilor, documentele necesare, calendarul şi modalitatea de desfăşurare a probelor de concurs sunt disponibile pe site-urile https://brasovairport.ro/anunturi/ şi https://site.judbrasov.ro/cariera.php

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile HGR nr. 1336/2022 și HCA nr. 4/ 30.01.2023 de aprobare a regulamentului de concurs, Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA organizează la sediul Consiliului Judeţean Braşov, din Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, concurs de recrutare pentru ocuparea a 10 posturi vacante de agent de securitate aeroportuară, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, după cum urmează:

6 posturi de Agent de securitate aeroportuară, gradul IA, cod COR: 315509, în cadrul Serviciului Securitate Aeroportuară/Probleme Speciale-Documente Clasificate, Biroul Securitate Aeroportuară

Condiţii specifice:

 studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă;

 vechime în muncă de minimum 6 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință de vechime în muncă;

 să aibă memorie vizuală, rezistenţă crescută la stres, stabilitate emoțională, capacitate de autocontrol, capacitate de atenție, bună capacitate de învățare;

 rezistență la efort fizic intens;

 disponibilitate la desfășurarea activităților de serviciu în diferite forme de program (program obișnuit de 8 ore cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, program de muncă în regim de tură 12/24 – 12/48, dar chiar și în program prelungit de lucru), cu încadrarea în prevederile legale, precum și în condiții meteo deosebite;

 fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română;

 capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit;

 respect pentru autoritate și ierarhie;

 asumarea responsabilităților;

 vigilență;

 capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual;

 să dețină cunoștinţe de operare PC (internet, MS OFFICE, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCES).

4 posturi de Agent de securitate aeroportuară, gradul I, cod COR: 315509, în cadrul Serviciului Securitate Aeroportuară/Probleme Speciale-Documente Clasificate, Biroul Securitate Aeroportuară

Condiţii specifice:

 studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă;

 vechime în muncă de minimum 3 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință de  vechime în muncă;

 să aibă memorie vizuală, rezistenţă crescută la stres, stabilitate emoțională, capacitate de autocontrol, capacitate de atenție, bună capacitate de învățare;

 rezistență la efort fizic intens, ortostatism prelungit, temperaturi extreme și curenți de aer;

 disponibilitate la desfășurarea activităților de serviciu în diferite forme de program (program obișnuit de 8 ore cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, program de muncă în regim de tură 12/24 – 12/48, dar chiar și în program prelungit de lucru), cu încadrarea în prevederile legale, precum și în condiții meteo deosebite;

 fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română;

 capacitate de lucru în echipă;

 respect pentru autoritate și ierarhie;

 asumarea responsabilităților;

 vigilență;

 capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual;

 să dețină cunoștinţe de operare PC (internet, MS OFFICE, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCES).

Constituie un avantaj deținerea unui certificat în termen de valabilitate, emis în baza prevederilor Programului naţional de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile – PNPSAC, aprobat prin Ordinul MTI nr. 1079/2018, obținut în urma absovirii cursurilor de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile într-un centru de pregătire autorizat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, susținut de instructor de securitate pentru desfășurarea activităților specifice posturilor scoase la consurs: controlul accesului şi/sau activităţi de supraveghere şi de patrulare la aeroport.

3 posturi de Inspector siguranță operațională, gradul I, cod COR: 315508, în cadrul Direcției Tehnice – Operaționale, Serviciul Privat pentru Situații de Urgență, Intervenție Salvare

Condiţii specifice:

 studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 3 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;

 să aibă memorie vizuală, rezistenţă crescută la stres, stabilitate emoțională, capacitate de autocontrol, capacitate de atenție, bună capacitate de învățare;

 rezistență la efort fizic intens;

 disponibilitate la desfășurarea activităților de serviciu în diferite forme de program (program obișnuit de 8 ore cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, program de muncă în regim de tură 12/24 – 12/48, dar chiar și în program prelungit de lucru), cu încadrarea în prevederile legale, precum și în condiții meteo deosebite;

 fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română;

 capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit;

 respect pentru autoritate și ierarhie;

 asumarea responsabilităților;

 vigilență;

 capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual;

 să dețină cunoștinte de operare PC (internet, MS OFFICE, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCES).

8 posturi de agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendiu, cod COR: 315501, în cadrul Direcției Tehnice – Operaționale, Serviciul Privat pentru Situații de Urgență, Intervenție Salvare

Condiţii specifice:

 studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;

 permis de conducere categoriile B;

 vechime în muncă de minimum 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă;

 să aibă memorie vizuală, rezistenţă crescută la stres, stabilitate emoțională, capacitate de autocontrol,

capacitate de atenție, bună capacitate de învățare;

 rezistență la efort fizic intens;

 disponibilitate la desfășurarea activităților de serviciu în diferite forme de program (program obișnuit de 8 ore cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, program de muncă în regim de tură 12/24 – 12/48, dar chiar și în program prelungit de lucru), cu încadrarea în prevederile legale, precum și în condiții meteo deosebite;

 fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română;

 capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit;

 respect pentru autoritate și ierarhie;

 asumarea responsabilităților;

 vigilență;

 capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual.

Constutie un avantaj deținerea unui certificat de servant pompier.

8 posturi de conducător autospecială PSI, cod COR: 833204, în cadrul Direcției Tehnice – Operaționale, Serviciul Privat pentru Situații de Urgență, Intervenție Salvare

Condiţii specifice:

 studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;

 permis de conducere categoriile B și C;

 vechime în muncă de minimum 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă;

 să aibă memorie vizuală, rezistenţă crescută la stres, stabilitate emoțională, capacitate de autocontrol, capacitate de atenție, bună capacitate de învățare;

 rezistență la efort fizic intens;

 disponibilitate la desfășurarea activităților de serviciu în diferite forme de program (program obișnuit de 8 ore cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, program de muncă în regim de tură 12/24 – 12/48, dar chiar și în program prelungit de lucru), cu încadrarea în prevederile legale, precum și în condiții meteo deosebite;

 fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română;

 capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit;

 respect pentru autoritate și ierarhie;

 asumarea responsabilităților;

 vigilență;

 capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual.

Condiţii generale de participare:

a). persoana are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b). cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c). are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d). are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e). îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit

cerinţelor postului scos la concurs;

f). nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g). nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h). nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

– formular de înscriere la concurs, adresat directorului general al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA, conform modelului;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

– copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

– copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

– copia carnetului de muncă şi sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului;

– certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

– curriculum vitae, model comun european;

– copie după livretul militar, dacă este cazul;

– formular special verificare antecedente (se va obţine de la secretariatul Regiei).

Toți candidații au obligația de a semna și de a anexa la formularul de înscriere la concurs Fișa candidatului – informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prezentă ca anexă la anunțul de concurs, conform modelului.

Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al Ministrului Sănătăţii; Fișă de aptitudini – medicina muncii – cu concluzia Apt agent de securitate aeroportuară, apt lucru în tură 12/24 respectiv 12/48.

Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise.

În cazul în care candidatul/candidata a avut rezidența în alte state în ultimii 5 ani, trebuie să prezinte cazier judiciar din toate statele de rezidență din precedenții 5 ani.

În cazul depunerii declarației pe propria răspundere, la depunerea dosarului de concurs, candidații admiși au obligația de a depune la data semnării contractului individual de muncă, cazierul judiciar.

Copiile după documentele solicitate se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „Conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Concursul va avea următoarele etape succesive:

– selecţia dosarelor de înscriere; proba practică (sportivă), valabilă pentru toate posturile, cu excepţia celor de Inspector siguranță operațională, gradul I, cod COR: 315508; proba scrisă – test grilă; interviul.

Important!

Sunt declarați admiși la proba scrisă, proba practică (sportivă), respectiv la interviu candidații care au obținut minimum 50 puncte din cele 100.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă, proba practică (sportivă) și interviu.

Stabilirea candidaților care urmează să ocupe posturile vacante scoase la concurs se face în ordinea descrescătoare a notei obținute.

De asemenea, ca un candidat admis la concurs să poată fi angajat, el trebuie să întrunească, cumulativ, următoarele condiții obligatorii:

– să dețină certificat de cazier judiciar fără înscrisuri;

– să obțină diagnosticul APT de muncă în urma controlului medical efectuat anterior încheierii CIM;

– să treacă cu succes de verificarea standard și de verificarea aprofundată a antecedentelor.

Notă

Pentru candidatii declaraţi „Admis” se vor încheia contracte individuale de muncă, pe perioadă determinată, pe o perioadă de 6 – 12 luni, perioadă în care se verifică antecedentele, pe baza unui Formular pentru verificarea aprofundată a antecedentelor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 272/9.508/172/2022/M.23 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea verificării aprofundate a antecedentelor persoanelor, conform prevederilor art. 4 din OUG nr. 7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, așa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019.

Persoanelor recrutate li se vor încheia contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, conform legislaţiei în vigoare, doar dacă îndeplinesc următoarele condiții:

 au trecut cu succes prin verificarea aprofundată a antecedentelor şi au obţinut avizul favorabil,

 au absolvit Cursul agent de securitate și au obtinut certificatul/atestatul emis în baza prevederilor Programului naţional de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile – PNPSAC, aprobat prin Ordinul MTI nr. 1079/2018, obținut în urma absovirii cursurilor de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile într-un centru de pregătire autorizat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, susținut de instructor de securitate pentru desfășurarea activităților specifice posturilor scoase la concurs (supraveghere/monitorizare video, controlul accesului şi/sau activităţi de supraveghere şi de patrulare în aeroport etc.).

În cazul în care unul dintre candidații care au promovat etapele anterioare nu trece de proba de verificare a antecedentelor, nu va fi recrutat, urmând ca la această probă să fie nominalizat următorul candidat, în ordinea descrescătoare a notei finale obținute.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 depunerea dosarelor: 21 aprilie – 5 mai 2023, ora 13:00, la Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C, cam. 313 etajul III, Consiliul Judeţean Braşov;

 selecţia dosarelor: 8 – 9 mai 2023;

 afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor (o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor);

 termenul de depunere a contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor (cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului);

 soluţionarea contestaţiilor (maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor);

 proba practică (sportivă): 15 mai 2023;

 proba scrisă: 17 mai 2023, ora 11:00;

 afişarea rezultatelor probei scrise: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

 termenul de depunere a contestaţiilor în urma probei scrise: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

 soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

 interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

 afişarea rezultatelor interviului: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

 depunerea contestaţiilor în urma interviului: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

 soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

 afişarea rezultatelor finale: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

În vederea participării la concurs candidaţii depun dosarul de concurs începând cu data de 21 aprilie 2023 până în data de 05 mai 2023, ora 13:00, la sediul Consiliului Judeţean Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, la secretarul comisiei de concurs, Belu Gabriela – inspector de specialitate resurse umane, Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C din cadrul RA „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, camera 313, etajul III, tel. 0268/410777 int. 130, de luni până joi între orele 8:00-16:00 și vineri între orele 8:00-13:00, email: gabriela.belu@brasovairport.ro
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.