Căminul ,,Castanul” din Victoria angajează un asistent social principal


Caminul pentru Persoane Vârstnice Castanul din Victoria organizează concurs recrutare pentru ocuparea postului de executie contractual vacant Asistent Social Principal, pe perioadă determinată de 2 ani, normă întreagă de lucru, de 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana.

    Cerințele postului:

 • Asigura evidenta tuturor documentelor care fac parte integranta din dosarul beneficiarilor.
 • Elaboreaza împreună cu echipa multidisciplinara din cadrul CPV Castanul Victoria un regulament de functionare propriu, care sa cuprinda toate procedurile necesare pentru resspectarea standardelor minime de calitate, in concordanta cu toate reglementarile legale în vigoare.
 • Evalueaza dosarul la institutionalizarea beneficiarilor împreună cu comisia multidisciplinară si incadrează pe acesta în grad de dependentă conform legislatiei in vigoare.
 • Tine legatura cu familia si primariile unde beneficiarii au domiciliul.
 • Evaluează si selctează beneficiarii în cadrul programelor de socializare derulate în cadrul C.P.V.Castanul Victoria
 • Efectueaza complexitatea cazului din punct de vedere social la primirea solicitarii de institutionalizare (dosarul beneficiarului) si o înaintează directorului.
 • Efectuează evaluarea initială a beneficiarului, efectuează atunci cand situatia o impune ancheta socială a beneficiarului la domiciliul acestuia.
 • Realizeaza planul de interventie personalizat si urmareste evlutia beneficiarilor.
 • Intocmeste dosarele de caz si efectuează monitorizarea cazului.
 • Participă si organizează activitatea si evenimentele sociale –recreative cu si in folosul beneficiarilor
 • Efectuează vizite la domiciliu familiei beneficiarului, când situatia o impune.
 • Transmite toate documentele către institutiile publice cu care CPV Castanulare parteneriat si in mod special catre DGASPC Brasov.
 • Reaspectă confidentialitatea informatiilor beneficiarilor si demnitatea acestora.
 • Dosarele beneficiarilor sunt păstrate în loc sigur, închis si asigurat si atunci cand acestia părăsesc caminul acestea vor fi arhivate si pastrate in arhiva
 • Raspunde de accidentarea  proprie, evitarea producerii incendiilor, exploziilor, intoxicatiilor sau a altor pagube materiale.
 • Participa in mod obligatoriu la instruirile privind securitatea si sanatatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta si aplica intocmai normele stabilite in acest domeniu.
 • Participa la sesiunile de pregatire organizate de CPV Castanul Victoria.
 • Duce la indeplinire orice alte sarcini, aferente functiei pe care este incadrata, trasate de superiorii ierarhici, in interesul institutiei si al beneficiarilor, conform pregatirii.

 

    Documente necesare pentru înscrierea la concurs:

 1. a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate, certificat de nastere si certificat de casatorie (unde este cazul);
 3. c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor,
 5. e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. f) adeverintă medicală care să ateste starea de sănatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate, vizata de Centrul de Sanatate Mintala sau o adeverinta eliberata de un medic psihiatru ( aviz neuropsihiatric favorabil ) exercitării funcţiei conform art. 151 alin.1 Lg 272/2004;
 7. g) curriculum vitae.
 8. h) declaratie pe propria raspundere ca nu detine carnet de munca si/sau adeverinta de vechime (unde este cazul)
 9. i) aviz psihologic favorabil exercitarii functiei;
 10. j) certificat de integritate comportamentală ,din care să reiasă că nu s-au comis infractiuni prevazute la art.1,alin. (2)din Legea118/2019privind Registrul National automatizt cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale,de exploatare a unor persoane sau supra minorilor.

 Condiții speciale de ocupare a postului:

 – Vechime in munca de specialitate – minim 5 ani

Condiţii de desfăşurare:

Data limită de depunere a dosarelor: pana la data de la data de 22.08.2023, inclusiv, ora 1600.

Cererile de inscriere la concurs si dosarele cu documentele de înscriere solicitate conform legii, se vor depune, intre orele 09 – 16, la Secretarul Comisiei de Concurs de la Caminul pentru Persoane Varstnice Castanul Victoria, cu sediul în  orasul Victoria, str.Policlinicii, nr.12, jud.Brasov.

Avizul psihologic este obligatoriu.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 0368408099.

Proba scrisă se va desfașura în  data 28.08.2023, ora 10.

Interviul se va desfasura in data de 30.08.2023, ora 10.

Bibliografie concurs:

Legea 17/2000 coroborat  cu legea 19/2018 –privind Asistenta Sociala a Persoanelor Varstanice.

Ordinul 29/2019 Pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentu acreditarea serviciilor sociale detinate persoanelorr varstnice.

Legea 292/2011 a Asistntei Sociale cu modificarile si comlpletarile ulterioare.

Codul Deontologic  nr. 1 din 14.12.2007 al Asistentului Social.

 

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.