Comuna Hârseni angajează șofer în cadrul Serviciului Public SalScup Hârseni. Care sunt condițiile


ACTUALIZARE:

O informare de ultimă oră, venită din partea Primăriei Hârseni, cu privire la organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de șofer

Serviciul Public Salcup Hârseni anunță anularea concursului organizat în vederea ocupării postului contractual vacant de șofer pe perioadă nedeterminată, conform prevederilor  legale intrate în vigoare.

INFORMAREA INIȚIALĂ:

În conformitate cu prevederile:

1.Art.7 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi acriteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, apobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

2.Art.155 alin.(8), din Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Serviciul Public SalScup Hârseni organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, respectiv, șofer – 1 post, pe perioadă nedeterminată, în cadrul operatorului Consiliul Local Hârseni – Serviciul Public SalScup Hârseni, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, aflat în subordinea consiliului local Hârseni.

Condiții generale de participare la concurs:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform Art. 3 al Regulamentului cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • Are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România.
 • Cunoaşte limba română, scris şi vorbit.
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
 • Are capacitate deplină de exerciţiu.
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate.
 • Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs.
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs:

Șofer – 1 post:

 • Nivel studii: – studii medii;
 • Să posede permis categoriile  “B” și ”C”;
 • Să posede certificate de pregătire profesională categoria “C”;

Componentele dosarului pentru înscriere la concurs:

Conform prevederilor Art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată Serviciului Public SalScup Hârseni
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz.
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea public.
 • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie.
 • Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

Observații:

 • Actele prevăzute la nr. crt. 2-4, vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 • În cazul documentului prevăzut la nr. crt. 5, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • În cazul documentului prevăzut la nr. crt. 6, acesta va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Calendarul de organizare și desfășurare a concursului:

 • Depunerea dosarelor de înscriere – dosarele de înscriere se depun la sediul Serviciul Public SalScup Hârseni în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la publicarea anunțului, la secretarul comisiei de concurs, respectiv, până la data de 08.11.2023 .
 • Selecția dosarelor va fi realizată în termen de doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de, depunere a dosarelor de concurs, respectiv, pana la data de 10.11.2023 ora 900.
 • Proba scrisă se va desfășura în data de  14.11.2023 ora 900, rezultatele examenului fiind afișate în aceeași zi.
 • Contestațiile vor fi depuse în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, respectiv, până la data de 15.11.2023;
 • Interviul se va desfășura in data de 16.11.2023, ora 900.

Observatii: Toate probele de concurs se vor desfășura în sala de consiliu a Primăriei Hârseni, sat Hârseni, strada Principală nr. 175, comuna Hârseni, județul Brașov.

Bibliografie:

Pentru postul de șofer și muncitor necalificat:

 • Regulamentul serviciului de salubrizare a comunei Hârseni, aprobat prin hotărârea consiliului local Hârseni.
 • Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare a comunei Hârseni, aprobat prin hotărârea consiliului local Hârseni .
 • Regulamentul de organizare și funcționare a operatorului ,,Consiliul Local Hârseni – SalScup Hârseni”, aprobat prin hotărârea consiliului local Hârseni .
 • Regulamentul Intern al operatorului ,,Consiliul Local Hârseni – SalScup Hârseni”, aprobat prin hotărârea consiliului local Hârseni.

Date de contact:

Sediul instituției: Primăria comunei Hârseni, sat Hârseni, strada Principală nr. 175, comuna Hârseni, județul Brașov.

Telefon: 0268/247800

Fax: 0268/247832

Email comunaharseni@yahoo.com

Persoană de contact: Bucur Irinel – șef Serviciu Serviciul Public SalScup Hârseni.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.