Joi, ședință ordinară de Consiliu Local. Proiectul ordinii de zi


Joi, 31 martie, de la ora 18.00, în sala de ședințe a Primăriei Făgăraș va avea loc ședința ordinară de Consiliu Local.

Proiectul ordinii de zi:

PROIECTUL ORDINII DE ZI a Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, convocat pentru data de JOI, 31 MARTIE 2022, orele 18.00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 3 MARTIE 2022 (ORDINARA).

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2022

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii documentaţiei la Ministerul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, în vederea iniţierii unei Hotărâri a Guvernului României pentru atestarea Municipiului Făgăraş ca staţiune turistică de interes local

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Tarii Fagarasului “ Vaier Literat”

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a municipiului Făgăraş şi a regulamentului de funcţionare a acesteia

6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare în regim silvic a suprafeţei de 248,9 ha fond forestier , a suprafeţei de 8,1 ha reprezentând păşune împădurită si a suprafeţei de 100,61 ha
împrejmuită, respectiv 78,97 ha împădurită , proprietatea publică a Municipiului Făgăraş, către Regia Publică Locală Ocolul Silvic Pădurile Sincii

7. Proiect de hotărâre privind prima inscriere a imobilului teren cu categoria de folosinţa „drum exploatare” extravilan , DE 833/1/2/4, in suprafaţa de 1702 mp cuprins la poziţia 10 din tabelul
parcelar, anexa parte integranta din documentaţia de plan parcelar pe numele Municipiului Fagarasdomeniu public, ca fiind de uz si interes public local, precum si completarea Inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Fagaras

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Făgăraş, pentru anul 2022

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Municipiului Făgăraş, pentru perioada cuprinsă între anii 2022-2027

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea aplicării Legii nr. 416/2001, vizând ajutoarele de înmormântare

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor decedate pe raza Municipiului Făgăraş, fără sau cu aparţinători care nu pot sa-si îndeplinească obligaţiile familiale datorita stării de sanatate sau economice precare, sau persoane obligate să dispună în legătură cu înmormântarea persoanelor cu identitate necunoscută si criteriile de acordare

12. Proiect de hotărâre privind modificarea procedurii de lucru privind identificarea beneficiarilor şi acordarea stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale aprobată prin HCL  nr.237/2017

13. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si a statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenta Sociala Făgarăş, prin transformarea a doua posturi contractuale vacante

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate în Municipiul Făgăraş, str. Câmpului, blocurile A, B, C

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru folosinţa locuinţelor construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (A.N.L.), situate în Municipiul Făgăraş, str.
Câmpului, bl. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

16. – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor/dosarelor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii pentru  acordarea de locuinţe A.N.L.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi Cartier Galaţi (ANA Ipătescu şi Constantin Dobrogeanu Gherea), Municipiul Fagaras, judeţul Braşov „

18. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, pentru prestarea de servicii funerare S.C. Pompe Funebre Zăgan S.R.L.

19  Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului CT7 Centrală Termică, imobil format din teren în suprafaţă de 711 mp edificat cu construcţii C1-C3 cu SD total=268 mp, situat în Făgăraş, Cvartal Câmpului, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş precum şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş

20. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului CT2 Centrală Termică, imobil format din teren în suprafaţă de 769 mp edificat cu construcţie CI cu SD=488 mp, situat în Făgăraş, Cvartal 13 Decembrie, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş precum şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş

21. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului CT4 Centrală Termică, imobil format din teren în suprafaţă de 858 mp edificat cu construcţie CI cu SD=36s mp, situat în Făgăraş, Zona Gării, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş precum şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş

22. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului CT3 Centrală Termică, imobil format din teren în suprafaţă de 594 mp edificat cu construcţie CI cu SD=422 mp, situat în Făgăraş, Cvartal Vasile Alecsandri, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş precum şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş

23. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului CT6 Centrală Termică, imobil format din teren în suprafaţă de 1081 mp edificat cu construcţii C1-C5 cu total SD=373 mp, situat în Făgăraş, str. D-na Stanca, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş precum şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş

24. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului CT8 Centrală Termică, imobil format din teren în suprafaţă de 394 mp edificat cu construcţie CI cu SD =236 mp, situat în Făgăraş, Cvartal Combinat, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş precum şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş

25. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului CTi Centrală Termică, imobil format din teren în suprafaţă de 603 mp edificat cu construcţie CI cu SD=589 mp, situat în Făgăraş, Cvartal Tudor Vladimirescu, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş precum şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de către Municipiul Făgăraş, prin procedura de transmitere fără plată, a unor bunuri – domeniul public ce aparţin Centralelor termice nr. 1-10 din Municipiul Olteniţa şi completarea în mod corespunzător a Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr. 2567/12.05.1993, in sensul schimbării concesionarului ca urmare a incheierii – Contractului de vanzare incheiat in forma autentica sub nr.539 din 16.02.2022

28. Proiect de hotărâre privind ridicarea interdicţiei de înstrăinare a unui număr de 3 apartamente, cumpărate de pe piaţa liberă în baza HCL nr. 154/30.11.1999 privind achiziţionarea de pe piaţa liberă a unui număr de 6 apartamente cu două camere, în vederea vânzării acestora către chiriaşi

29. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al Judeţului Braşov, în domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren în suprafaţă de 857 mp, înscris în CF nr.
1046515 Făgăraş, imobilul teren în suprafaţă de 1.566 mp edificat cu construcţie CI în suprafaţă de 34 mp, înscris în CF nr. 106516 Făgăraş şi imobilul teren în suprafaţă de 21.625 mp edificat cu construcţii CI-CIO, situate în Făgăraş, Şos. Combinatului, nr. 1, imobile ce fac parte din ansamblul Colegiului Aurel Vijoli Făgăraş, ca fiind de uz şi interes public local

30. Proiect de hotărâre – privind modificare prin diminuare a suprafeţei imobilului teren situat în Municipiul Făgăraş,B-dul Unirii, bl.lB ce face obiectul Contractului de concesiune nr.
5448/27.04.1999, ca urmare a încheierii Contractului de vanzare cumpărare nr. 36/13.01.2022 si întocmirea unui nou contract pentru suprafaţa ramasa

31. Proiect de hotărâre privind modificarea termenului prevăzut la art. 4 din HCL nr. 36/28.08.2012 şi insusirea Raportului de evaluare nr. 8767/04.03.2022, pentru imobilul apartament două camere şi dependinţe, situat în Făgăraş, str. Dr. Ioan Senchea, Nr 49, Ap 2 înscris în CF 100312-C1-U2 Făgăraş, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare

32. Proiect de hotărâre privind prima inscriere a imobilului teren in suprafaţă de 148 mp,aferent imobilului edificat cu construcţii aparţinţând d-lui CLOPOTARiU LUCIAN,situat in Făgăraş
str.MălinuIui nr.2, atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Făgăraş şi completarea Inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Făgăraş,atât din punct de vedere alAvidenţei cât şi valoric

33. Proiect de hotărâre privind prima inscriere a imobilului teren in suprafaţă de 208 mp,aferent imobilului edificat cu construcţii aparţinţând d-lui CLOPOTARIU LUCIAN,situat in Făgăraş
str.MălinuIui nr.2, atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Făgăraş şi completarea Inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Făgăraş,atât din punct de vedere al evidenţei bunului cât şi valoric

34. Proiect de hotarare privind prima inscriere a imobilului teren in suprafaţă de 690 mp,edificat cu construcţii aparţinţând SC CAMELNIC SRL,situat in Făgăraş Cvartal i3Decembrie , atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Făgăraş şi completarea Inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Făgăraş atât din punct de vedere al evidenţei bunului cât şi valoric

35- Proiect de hotărâre privind atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă nou amenajate pe domeniul public al Municipiului Făgăraş

36 . Proiect de hotărâre privind preţul local al gicacaloriei pentru utilizatorii casnici (populaţie) şi noncasnici din municipiul făgăraş , precum şi aprobarea acoperirii financiare din bugetul local a
diferenţei dintre preţul local al energiei termice si preţul local pentru populaţie pentru perioada 01.04.2022 31.03.2023

37. Proiect de hotărâre privind propunerea de acordare a trei mandate provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie, dar nu mai mult de 4 luni, pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al SC. Nitroparc SRL, în sensul implementării guvemanţei corporative

38 . Proiect de hotărâre privind propunerea de acordare a trei mandate provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie, dar nu mai mult de 4 luni, pentru funcţia de membru în Consiliul de
Administraţie al SC. Pieţe,Târguri şi Oboare SRL, în sensul implementării guvemanţei corporative

39. Proiect de hotărâre privind propunerea de acordare a cinci mandate provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie dar nu mai mult de 4 luni, pentru funcţia de membru în Consiliu de
Administraţie al SC. Salco Serv SA., în sensul implementării guvemanţei corporative

40. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa (APRILIE 2022)
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.