Primăria comunei Comăna angajează!


Primăria comunei Comana, județul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției de execuție, în regim contractual:
Funcția de execuție vacantă – Asistent relații publice și comunicare, grad debutant, COMPARTIMENT Asistență socială.
La concurs/examen poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile:

Condiții generale de participare la concurs:
– are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.

Condiţii specific necesare în vederea participării la concurs:
a) Nivel studii –studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
b) Vechime în muncă – nu este cazul;

Componentele dosarului pentru înscriere la concurs:
a) Formular de înscriere la concurs (conform anexei nr. 2 din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice) adresat primarului comunei Comana.
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s- realizat schimbarea de nume, după caz.
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică.
d) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie.
e) Cazierul judiciar;
f) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
g) Curriculum vitae, model comun european.

Observații:
1. Actele prevăzute la lit. b), c) și d), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
2. În cazul documentelor prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar.
2. În cazul documentului prevăzut la lit. f), acesta va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, înformatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Concursul constă în:
1. Selecția dosarelor de concurs.
2. Proba scrisă – 31.08.2023, ora ora 10,00.
3. Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Data limită de depunere a dosarelor de concurs – 24.08.2023, ora 15,00.
Dosarele de concurs pot fi depuse, zilnic, între orele 9,00 – 15,00, la secretariatul comunei Comana, sau prin poștă și prin mijloace electonice, cu obligația de a fi prezentate documentele în original pentru confirmare până la data limită pentru depunere a dosarelor de concurs.

Bibliografie și temantică:
1. Constituţia României, republicată
Titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale
2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. ORDONANȚA nr. 27 din 30 ianuarie 2002privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
5. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
6. HOTĂRÂREA nr. 831 din 27 iunie 2022, NORME METODOLOGICE din 27 iunie 2022de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența

Calendarul de organizare și desfășurare a concursului:
Depunerea dosarelor de înscriere la concurs – din data de 10.08.2023 ora 00,00 – 24.08.2023 ora 15,00.
Selecția dosarelor – în data de 25.08.2023 – 28.08.2023.
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor – în data de 28.03.2023. ora 15,00.
Depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor – până la data de 29.03.2022, ora 15,00.
Soluționarea contestațiilor depuse la rezultatul selecției dosarelor – până la data de 30.03.2023, ora 15,00.
Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor depuse la rezultatul selecției dosarelor – până la data de 30.08.2023, ora 15,00.
Proba scrisă – 31.08.2023, ora 10,00.
Notarea probei scrise – 31.08.2023.
Afișarea rezultatului la proba scrisă – 31.08.2023, ora 15,00.
Depunere contestații la rezultatul probei scrise – până la data de 01.09.2023, ora 15,00.
Soluționarea contestațiilor depuse la rezultatul probei scrise – până la data de 04.09.2023, ora 15,00.
Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor depuse la rezultatul probei scrisă – de 04.09.2023, ora 15,00.
Interviu – 05.09.2023, ora 10,00.
Afișarea rezultatului la interviu – 05.09.2023, ora 15,00.
Depunere contestații la rezultatul interviului – până la data de 10.04.2022, ora 16,00.
Soluționarea contestațiilor depuse la rezultatul interviului – până la data de 06.09.2023, ora 15,00.
Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor depuse la rezultatul interviului – de 06.09.2023, ora 15,00.
Afișarea rezultatelor finale ale concursului – 06.09.2023, ora 15,00.
Toate probele aferente concursului, se vor desfășura în sala de consiliu a Primăriei Comana, sat Comana, strada Principală nr. 3, comuna Comana, județul Brașov.

Date de contact:
Sediul instituției: Primăria comunei Comana, sat Comana de Jos, strada Principală nr. 3, comuna Comana, județul Brașov.
Telefon: 0268/287501
Email: comana2005@yahoo.com
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.