Primăria Făgăraș organizează concurs pentru ocuparea unui post de consilier


U.A.T. Municipiul Făgăraș cu sediul în Făgăraș Str. Republicii nr. 3, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată până în data de 29.02.2025, a funcţiei publice de execuție temporar vacantă, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, de:
Consilier clasa I grad profesional Principal – din cadrul Biroului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale, din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Făgăraș.
Condiţiile de participare la concurs sunt urmatoarele:

  • studii de specialitate – studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvită cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice de execuție.

Desfăşurărea probei scrise – 30.03.2023 ora 11.00, la sediul din str. Republicii nr.3, Făgăraș.

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii în perioada 15.03.2023 – 22.03.2023, la sediul din str. Republicii nr.3.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documentele:

  • formularul de înscriere – tip;
  • curriculum vitae, modelul comun european;
  • copia actului de identitate;
  • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
  • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  • cazierul judiciar;
  • declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere sau, adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

NOTĂ: Copiile actelor mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Bibliografia și tematica pentru postul temporar vacant de Consilier clasa I grad profesional Principal este următoarea:
1.Constituția României, republicată cu tematica Titlul III – Capitolul V – Sectiunea a 2-a Administrație publică locală;
2.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare;
3.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
4.Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare cu tematica integrală,

5.O.U.G. nr. 40/2015 – privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare cu tematica integrală,

6.O.U.G. nr. 64/2009 – privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergență cu modificările și completările ulterioare cu tematica integrală;
7.O.U.G. nr. 133/2021 – privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă cu tematica integrală.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: U.A.T – Municipiul Făgăraș Str. Republicii nr. 3, telefon: 0368402919, e-mail: resurse.umane@primaria-fagaras.ro, Bărcea Simona Mioara – Consilier Superior.
Dată probă scrisă: 30.03.2023 ora 11:00
Dată limită depunere dosar: 22.03.2023 ora 16:00
Data afișării 15.03.2023
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.