Școala ,,Ovid Densușianu” angajează îngrijitor


Școala Gimnazială „Ovid Densusianu”  Făgăraș, cu sediul în Făgăraș, str. Vasile Alecsandri nr. 13, județul Brașov,  telefon&fax 0268-211846, anunță concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii contractuale de execuţie, vacante, în acord cu prevederile H.G. 1336/2022: îngrijitor unitate școlară.

Condiții generale pentru ocuparea postului

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medical de familie sau de unitățile medicale abilitate.
 • îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, cunoscut sub denumirea de certificat de integritate comportamentală;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii generale sau medii

– abilități de relaționare și comunicare cu tot personalul școlii

– abilitatea de a lucra în echipă

– disponibilitate pentru program flexibil

– răspunde de curățenia și igiena din sectorul repartizat

– utilizarea corespunzătoare a ustensilelor și materialelor de curățenie

– disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, decât cele trasate prin fișa postului

Obiectivele specifice postului:

 1. Execută lucrări de igienizare a spatiilor din institutie
 2. Executa lucrari de curatenie a curtii
 3. Respectă cu stricteţe normele de protecţie a muncii şi PSI.
 4. Participă la întreţinerea spaţiilor verzi, degajarea aleilor de zăpadă şi gheaţă.

Dosarul de concurs

Candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

Bibliografie

1) Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 646/26.06.2006;

2) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 633/24.07.2006.

3) Legea nr.53/2003 – Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare,

4) Legea nr.1/2011- Legea educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare,

5) Legea 40/2010 privind modificarile şi completările Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

CALENDARUL CONCURSULUI

Probele se vor susţine la sediul Școlii Gimnaziale ”Ovid Densusianu” Făgăraș, conform calendarului următor:

 • termenul de depunere a dosarelor:  30.08.2023, ora 14,00, la sediul instituţiei;

 • selecţia dosarelor:  31.08.2023, ora 14,00 la sediul instituţiei;

 • afișarea listei candidaților admiși pentru sustinerea probelor de concurs 01.09.2023 ora 14,00
 • proba scrisă în data de 05.09.2023, ora 9,00 la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 10,30;
 • proba practică în data de 05.09.2023, ora 12.00, la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor de la proba practică: 13,30;
 • proba interviu în data de 05.09.2023 , ora 14.00, la sediul instituției.
 • afişarea rezultatelor de la proba de interviu: ora 15,00
 • afişarea rezultatelor : 06.09.2023, ora 12,00

Concursul va consta din următoarele etape:

 1. Selecția dosarelor – se notează cu admis/respins
 2. Proba scrisă – maxim 100 de puncte
 3. Proba practică –maxim 100 de puncte
 4. Interviu – maxim 100 de puncte

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

 • se pot depune contestaţii până în data de: 09.2023, ora 12,00-14,00, la sediul instituţiei.
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 07.09.2023, ora 12,00, la sediul instituţiei.

Notă: Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 60 de puncte. Candidații care nu obțin minim 60 de puncte la fiecare probă de concurs nu pot participa la proba următoare.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la fiecare probă. Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dintre candidații care au concurat pentru postul vacant cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar.

Toate informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului se afişează la avizier şi pe site-ul școlii   https//scoalaoviddensusianu.ro,  rubrica anunțuri.

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul școlii și la numărul de telefon 0268-211846.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.