Se caută infirmier pentru Creșa ,,Mămăruța’’


Creșa Mămăruța, cu sediul în localitatea Făgăraș, str. Cerbului nr. 5, jud. Brașov, organizeaza concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Infirmieră
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Pentru a ocupa un post contractual vacant/temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor menționate sunt:
• Studii: medii
• Competente/curs infirmier cu diploma de absolvire sau in cazul in care nu poseda diploma candidatii sunt obligatii sa faca dovada inscrierii la un curs de infirmiera , care se va desfasura in termen de 6 luni

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii ;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ;
e) copia carnetului de muncă si/sau adeverinta de vechime in munca de la ITM- REVISAL;
f) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pe care candideaza;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

CALENDARUL DESFASURARII CONCURSULUI:

– Afisare anunt concurs – 28.09.2023
– Termenul de depunere a dosarelor 13.10.2023, ora 14:00 – sediul institutiei
– Afisarea selectiei dosarelor – 16.10.2023 – ora 12:00
– Proba scrisa – 23.10.2023 – ora 12:30
– Afisare rezultat proba scrisa – 23.10.2023 – ora 16:00
– Depunere contestatii proba scrisa – 24.10.2023 pana la ora 11:00
– Solutionare contestatii proba scrisa – 24.10.2023 ora 15:00
– Proba practica – 25.10.2023 – ora 10:00
– Proba interviu – 26.10.2023 – ora 12:30
– Afisare rezultate finale – 26.10.2023 ora 15:00

BIBLIOGRAFIE/INFIRMIERĂ

 1. Hotărârea Guvernului nr.566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcționare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;
  2. Ordin nr.1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor (modificat prin Ordin nr.1885 din 16 septembrie 2021);
 2. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea copilului – Capitolul 2 – Secţiunea 4 (modificată prin Legea nr.191 din 28 iunie 2022).
  4. Legea sănătății și securității în muncă nr 319/2006 actualizată ( Capitolul IV)
  5. Ghid de interventie pentru alimentatie sanatoasa si activitate fizica in gradinite si scoli.
  6. Ordinul nr. 2508 /4493/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistentei medicale a
  anteprescolariilor ,prescolari, elevilor din unitatiile de invatamant preuniversitar si studentiilor din
  institutiile de invatamant superior pentru mentinerea starii de sanatate a colectivitatiilor si pentru
  promovarea unui stil de viata sanatos (Anexa I si Anexa VIII) .
  Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: Cornea Ionela având numărul de telefon 0268/211244 in intervalul orar 08:00 – 16:00 L-V.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.