Spitalul Orășenesc din Victoria angajează director medical. Condițiile și calendarul examenului


În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Spitalul Orășenesc Victoria

Spitalul Orășenesc Victoria cu sediul în orașul Victoria, str. Băii nr. 2, județ Brașov, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:

1 post de director medical, vacant pe perioadă determinată de 4 ani;

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 1. a) au domiciliul stabil în România;
 2. b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 3. c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 4. d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;

sunt confirmaţi medic specialist sau medic primar;

au vechime de minimum 5 ani în specialitate.

Concursul/Examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

 1. a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
 2. b) susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 3. c) interviul de selecţie.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii, director medical, se va organiza la sediul spitalului după următorul calendar:

22.02.2023 publicare în M.O. partea a III-a, www.posturi.gov.ro
08.03.2023ora 15.00data limita depunere dosare de înscriere
09.03.2023ora 15comunicarea rezultatelor verificării dosarelor
10.03.2023ora 15depunerea contestațiilor asupra rezultatului verificării dosarelor
13.03.2023ora 15soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor dosarelor admise
16.03.2023ora 10a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului
16.03.2023ora 15corectarea lucrărilor și afișarea rezultatelor
17.03.2023ora 15depunerea contestațiilor asupra rezultatului lucrării scrise
20.03.2023ora 15afișarea rezultatului la contestații
21.03.2023ora 10b) susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului
21.03.2023ora 13c) interviul de selecţie.
22.03.2023ora 15d) afisarea rezultatelor
23.03.2023ora 15depunerea contestatiilor asupra rezultatelor, exclusiv proba de interviu
24.03.2023ora 15d) afisarea rezultatelor finale

Dosarul de înscriere se depune la sediul spitalului, la secretarul comisiei de concurs și trebuie să conţină următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere;
 2. b) copie de pe actul de identitate;
 3. c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
 4. d) copie de pe certificatul de medic specialist sau de medic primar;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală
 9. i) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
 10. j) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 11. k) atestatul în managementul serviciilor de sănătate sau declaraţie pe propria răspundere că îl vor obtine în maximum un an de la numirea în functie
 12. l) proiectul de specialitate;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.

Testul-grilă/Lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară pe durata a cel mult 3 ore.

Candidaţii îşi aleg tema pentru proiectul de specialitate din cele stabilite de comisia de concurs, prin publicaţia de concurs şi îl depun odată cu înscrierea la concurs. Proiectul de specialitate trebuie să fie realizat individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 şi trebuie să fie depus la înscriere. Evaluarea şi susţinerea proiectului de specialitate se fac în plenul comisiei de concurs/examen.

Bibliografia pentru concurs/examen şi temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afişează și la sediul Spitalului Orășenesc Victoria şi se publică și pe site-ul spitalului www.spitalulorasenescvictoria.ro

Spitalul Orășenesc Victoria, orașul Victoria, Str. Băii nr. 2, județul Brașov, telefon 0368/404.404.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.