Astăzi, ședință de Consiliu Local. Proiectele de pe ordinea de zi


Marți, 30 mai, de la ora 14.00, în sala de ședințe a Primăriei Făgăraș, va avea loc ședința ordinară de Consiliu Local.

Proiectele de pe ordinea de zi a Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, convocat pentru data de marți, 30 MAI 2023, orele 14:00:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 7 APRILIE 2023 (ședință ordinară).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 20 APRILIE 2023 (ședință ordinară).

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului Anual de Execuție a Bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2022.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2023.

5. Proiect de hotărâre privind implementarea procesului de Bugetare Participativă la nivelul Municipiului Făgăraș pentru anul 2023.

6. Proiect de hotărâre privind alegerea a trei consilieri locali, din care doi membri permanenți și un membru supleant, care să facă parte din Comisia de evaluare și selecție a proiectelor din cadrul procesului de Bugetare Participativă 2023.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe sociale nZEB pentru tineri din grupuri vulnerabile” cod C10-I2-255.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu respectarea dreptului de preemțiune, a cotei părți de V2 din imobilul teren – intravilan în suprafață totală de 701 mp, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.Trandafirilor, teren înscris în CF.nr.107279 Făgăraș, aferent construcției casă, situată în Făgăraș, str. Trandafirilor, nr.48 A, proprietate persoane fizic

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu respectarea dreptului de preemțiune, a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.Trandafirilor, teren înscris în CF.nr.107306 Făgăraș, în suprafață de 306 mp, aferent construcției – casă, situată în Făgăraș, str.Trandafirilor, nr.74, proprietate persoană fizică.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu respectarea dreptului de preemțiune, a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.Trandafirilor, teren înscris în CF.nr.107334 Făgăraș, în suprafață de 273 mp, aferent construcției – casă, situată în Făgăraș, str.Trandafirilor, nr.102, proprietate persoane fizice.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, prin respectarea dreptului de preemțiune a imobilului teren intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.Mălinului, nr.2, identic cu cel înscris în CF.nr.107598 Făgăraș, în suprafață de 148 mp, aferent construcției – Ci-casă proprietate privată.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului extravilan, categoria pășune – domeniu privat, în suprafață de 2.214 mp, situat în Făgăraș, identificat în CF.nr.107755 Făgăraș.

13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile – terenuri și construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș, înscrise în CF.nr. 105337 Făgăraș, către Muzeul Țării Făgărașului „Vaier Literat” Făgăraș.

14. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilului teren intravilan în suprafață de 2.758 mp, situat în Făgăraș, str.Mihai Eminescu, identificat în CF.nr.106797 Făgăraș.

15. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Făgăraș a cotei părți de V2 din imobilul apartament situat în Făgăraș, str.Doamna Stanca, nr.i, ap.i, identificat în CF.nr.lO3626-Cl-Ui Făgăraș.

16. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului teren situat în Făgăraș, str.13 Decembrie, în suprafață de 690 mp și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Făgăraș.

17.Proiect de hotărâre privind prima înscriere pe numele Municipiului Făgăraș – domeniul public a imobilului teren cu categoria de folosință ”drum” în suprafață totală de 2762 mp, compus din parcela Dr 660/11 extravilan, cu suprafața de 1035 mp și parcela Dr 673/1 intravilan, cu suprafața de 1727 mp, atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraș.

18. Proiect de hotărâre privind prima înscriere pe numele Municipiului Făgăraș – domeniul public a imobilului teren cu categoria de folosință “drum”, intravilan, Dr 649/1/76, în suprafață de 4050 mp și atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraș.

19. Proiect de hotărâre privind prima înscriere pe numele Municipiului Făgăraș – domeniul public a imobilului teren cu categoria de folosință ”drum”, extravilan, Dr 656/1/2/53 în suprafață de 3885 mp și atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraș.

20. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei-părți de chirie/redevență cuvenită bugetului local al Municipiului Făgăraș din veniturile rezultate din închirierea/concesionarea bunurilor proprietate publică, aflate în administrarea instituțiilor ce sunt în subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren intravilan edificat cu construcții, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu public, situat în Făgăraș, str.Doamna Stanca, nr.F.N., înscris în CF.nr.107435 Făgăraș, în 2 loturi.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea ca oportună și de interes public local, achiziționarea imobilului – teren, în suprafață de 18.700 mp, înscris în CF.nr.104674 Făgăraș, proprietatea privată persoană fizică, situat în Făgăraș, Șos.Combinatului, imobil ce va avea destinația de „cimitir municipal”.

23. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilului apartament cu destinație „cabinet medical” proprietate publică a Municipiului Făgăraș, situat în Făgăraș, str.Negoiu, bl.6, sc.D, ap.i, identic cu cel înscris în CF.nr.iO3i67-Ci-U23 Făgăraș.

24. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilului apartament cu destinație „cabinet medical” proprietate publică a Municipiului Făgăraș, situat în Făgăraș, str.Negoiu, bl.6, sc.D, ap.2, identic cu cel înscris în CF.nr.iO3i67-Ci-U22 Făgăraș.

25. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilului apartament cu destinație „cabinet medical” proprietate publică a Municipiului Făgăraș, situat în Făgăraș, str.Tăbăcari, bl.8, sc.A, ap.i, identic cu cel înscris în CF.nr.ioi684-Ci-Uio Făgăraș.

26. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilului apartament cu destinație „cabinet medical” proprietate publică a Municipiului Făgăraș, situat în Făgăraș, str.i Decembrie 1918, bl.56, ap.l, identic cu cel înscris în CF.nr.iO2224-Ci-U8 Făgăraș.

27. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilului apartament cu destinație „cabinet medical” proprietate publică a Municipiului Făgăraș, situat în Făgăraș, str.Plopului, bl.4, sc.C, ap.2, identic cu cel înscris în CF.nr.ioi259-Ci-Ui7 Făgăraș.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, destinației și a modului de valorificare a masei lemnoase ce urmează a se recolta în anul 2023 din fondul forestier proprietate publică UAT Făgăraș; aprobarea prețului de vânzare către populație a lemnului de foc destinat încălzirii locuinței și pentru lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm; Regulamentul de valorificare a masei lemnoase, precum și a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea, schimbul și administrarea locuințelor din fondul locativ, aparținând domeniului public și privat al Municipiului Făgăraș.

30. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.33/28.01.2021 respectiv, structura pe specialități a membrilor comisiei de analizare a cererilor privind repartizarea și schimbul locuințelor din fondul locativ, aparținând domeniului public și privat al Municipiului Făgăraș.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării art.i din HCL.nr.47/23.02.2023 privind aprobarea modificării si completării Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș, aprobat în formă actualizată prin HCL.nr.233/30.06.2022 și a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate din Municipiul Făgăraș, prin încredințare directă nr.5035/05.03.2008.

32. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea anexei 1 la HCL.nr.80/2023.

33.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal “Dr.Aurel Tulbure Făgăraș”.

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic al Spitalului Municipal “Dr.Aurel Tulbure” Făgăraș.

35.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local care să reprezinte Municipiul Făgăraș în cadrul programului “Construim Europa împreună cu autoritățile locale”.

36.Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședința ( IUNIE 2023).

37. Raport de activitate perioada Ol ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, înregistrat la Primăria Făgăraș sub nr.35.382/09.05.2023, al doamnei consilier local PAICU CRISTINA-CORNELIA.

38.Raport de activitate pentru anul 2022, înregistrat la Primăria Făgăraș sub nr.35.795/11.05.2023, al domnului consilier local CLONȚ DAN-VALENTIN.

39. Raport de activitate pentru anul 2022, înregistrat la Primăria Făgăraș sub nr.36.045/12.05.2023, al doamnei consilier local POLMOLEA CORINA-CORNELIA.

40.Diverse.

Spre avizare Comisiilor de specialitate : -Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului; -Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor

– Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement;
– Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților;
– Comisia de turism, relații externe și integrare europeană.publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;
– Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.