Astăzi va avea loc ședința lunară a consilierilor


46 de proiecte așteaptă să fie discutate în această după-amiază, de la ora 17.00, în ședința ordinară lunară a Consiliului Local.

Ordinea de zi este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Făgăraș din data de 31 AUGUST 2022 ( ordinară).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Făgăraș din data de 31 AUGUST 2022, orele 20 ( extraordinară- convocată de îndată).

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Făgăraș din data de 14 SEPTEMBRIE 2022 ( extraordinară- convocată de îndată).

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Făgăraș din data de 20 SEPTEMBRIE 2022 ( extraordinară- convocată de îndată).

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Făgăraș din data de 29 SEPTEMBRIE 2022 ( ordinară).

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Făgăraș din data de 6 OCTOMBRIE 2022 ( extraordinară- convocată de îndată).

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Făgăraș din data de 21 OCTOMBRIE 2022 ( extraordinară- convocată de îndată).

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul III la data de 30.09.2022.

9.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2022.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării art.i din HCL.nr.84/2021.

11.Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local pentru imobilul situat în Municipiul Făgăraș, str. Oltului, nr.33.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr.9/2009, ca urmare a reevaluării unor bunuri proprietate publică și privată a Municipiului Făgăraș, precum și predarea unor bunuri rezultate din investiții și lucrări în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate pe domeniul public al Municipiului Făgăraș, cu încheierea actului adițional în acest sens.

13. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului privind numirile finale pentru posturile de membri în Consiliul de Administrație al S.C.Nitroparc S.R.L.Făgăraș și aprobarea duratei mandatelor acestora.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public pentru administrarea și exploatarea pieței agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor, a grupurilor sanitare publice în Municipiul Făgăraș, către S.C.Piețe, Târguri și Oboare S.R.L.
Făgăraș, prin atribuire directă nr.58.614/318/12.11.2021, a Caietului de sarcini și a Regulamentului Serviciului Public pentru Administrarea Piețelor Agroalimentare, a Bazarelor, Târgurilor și Oboarelor, a Grupurilor Sanitare Publice în Municipiul Făgăraș, în sensul preluării de către Municipiul Făgăraș a terenului domeniul public-parcare amenajată în suprafață de 1266 mp.

15-Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării HCL.nr.215/27.11.2015.

16. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat în dosar civil nr.19.147/197/2021, aflat pe rolul Tribunalului Brașov, în care Municipiul Făgăraș, prin reprezentant legal are calitatea de reclamant în contradictoriu cu pârâta ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ISO MEDIU ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV, reprezentată legal de avocat cabinet avocat C.L.Gheorghe&Asociații, obiectul dosarului fiind constatare nulitate act juridic.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului de închiriere nr.23.924 din 30.07.2018 ce are ca obiect imobilul apartament cu destinația de “cabinet medical” și concesionarea directă a imobilului apartament cu destinația „cabinet medical”, proprietate privată a Municipiului Făgăraș, înscris în CF.nr.i02224-Ci-U6 Făgăraș, situat în Făgăraș, str. 1 Decembrie 1918, bl.56, ap.2.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea înlocuirii anexei nr.2 și anexei nr.3, parte integrantă din HCL.nr.263/28.07.2022.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.Negoiu, nr.149, edificat cu 1 construcție proprietatea S.C. ROLI COM S.R.L., înscris în CF.nr.106798 Făgăraș, în suprafață de 636 mp, în vederea rezolvării situației juridice, imobile ce reprezintă terenuri situate sub construcțiile amintite (construcții industriale și edilitare) – proprietate privată persoană juridică.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren intravilan proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.Negoiu, nr.147, identificat în CF 106903 Făgăraș, în suprafață de 724 mp, edificat cu construcție Ci proprietate persoane fizice, precum și însușirea Raportului de evaluare nr.977/03.10.2022.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.Trandafirilor, teren înscris în CF.nr.107327 Făgăraș, în suprafață de 249 mp, aferent construcției Ci – casă, proprietate persoană fizică.

22. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilului încăpere-anexă, situat în Făgăraș, str. Mihai Viteazu, nr.3, înscris în CF.nr.io6275-C2-U7 Făgăraș, în suprafață de 6 mp.

23. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilului teren intravilan în suprafață de 6.320 mp, teren care face parte din Zona de Agrement „Lacuri Beclean”, situat în Făgăraș, identificat în CF.nr.101006 Făgăraș.

24. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilului teren intravilan în suprafață de 9.423 mp, teren care face parte din Zona de Agrement „Lacuri Beclean”, situat în Făgăraș, identificat în CF.nr.107160 Făgăraș.

25. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilului teren intravilan în suprafață de 15.919 mp, teren care face parte din Zona de Agrement „Lacuri Beclean”, situat în Făgăraș, identificat în CF.nr.107161 Făgăraș.

26.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilului teren intravilan în suprafață de 18.902 mp, teren care face parte din Zona de Agrement „Lacuri Beclean”, situat în Făgăraș, identificat în CF.nr.107164 Făgăraș.

27. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilului teren intravilan în suprafață de 6.159 m P, teren care face parte din Zona de Agrement „Lacuri Beclean”, situat în Făgăraș, identificat în CF.nr.107171 Făgăraș.

28. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilului teren intravilan în suprafață de 3.180 mp, teren care face parte din Zona de Agrement „Lacuri Beclean”, situat în Făgăraș, identificat în CF.nr.107175 Făgăraș.

29. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilului teren intravilan în suprafață de 2.443 m p, teren care face parte din Zona de Agrement „Lacuri Beclean”, situat în Făgăraș, identificat în CF.nr.100926 Făgăraș.

30. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.34/06.06.2022 pentru imobilul teren intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.Negoiu, nr.147, în suprafață de 3.304 mp, edificat cu construcție proprietatea privată persoane fizice și persoane juridice, aprobat la vânzare.

31.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.973/03.10.2022 pentru imobilul teren intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.Negoiu, nr.2, identificat în CF.nr.106278 Făgăraș, , în suprafață de 1.851 mp, edificat cu construcții proprietatea S.C. DENICO S.R.L.

32.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.974/03.10.2022 pentru imobilul teren intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.Negoiu, nr.2 A, identificat în CF.nr.100921 Făgăraș, în suprafață de 224 mp, edificat cu construcții proprietatea S.C. TERRA VITAL S.R.L.

33. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.975/03.10.2022 pentru imobilul teren intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.”Dr.I.Șenchea”, nr.2, identificat în CF.nr.104173 Făgăraș, în suprafață de 5.337 mp, edificat cu construcție proprietatea S.C. TRANSBUS S.A.

34. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.976/03.10.2022 pentru imobilul teren intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.Parcului, nr.2, identificat în CF.nr.104134 Făgăraș, în suprafață de 5.764 mp, edificat cu construcție proprietatea S.C. TRANSBUS S.A.

35. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilelor teren cu categoriile de folosință „drum” DR 1206/12 cu suprafața de 752 mp și „canal”, CC1206/4, cu suprafața de 803 mp, extravilan, cuprinse la poziția 24 și 25 din tabelul parcelar, anexă parte integrantă din documentația de plan parcelar, pe numele Municipiului Făgăraș – domeniu public, ca fiind de uz și interes public local, precum și completarea Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

36. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului Atelier întreținere și intervenții, imobil format din teren în suprafață de 918 mp, edificat cu construcții C1-C4 cu SDt = 416 mp, situat în Făgăraș, Cvartal Tăbăcari, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș, precum și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a imobilului teren – domeniu privat, situat în Făgăraș, Șoseaua Hurezului, în suprafață de 82.136 mp, înscris în CF.nr.103998 Făgăraș.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a imobilului teren – domeniu public, situat în Făgăraș, Șoseaua Combinatului, nr.i A, în suprafață de 3.000 mp din totalul de 30.742 mp, înscris în CF.nr.106579 Făgăraș, precum și însușirea Raportului de evaluare nr.978/03.10.2022, în vederea amenajării unor terenuri sportive.

39. Proiect de hotărâre privind încheierea unor noi contracte de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș, situate în str.Plopului, bl.6 și str.Nicolae Bălcescu, nr.53.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea, schimbul și administrarea locuințelor din fondul locativ, aparținând domeniului public și privat al Municipiului Făgăraș.

41. Proiect de hotărâre privind darea în administrare și exploatare către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Făgăraș, a autoturismului SKODA OCTAVIA cu număr înmatriculare BV18 GUV.

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraș, instituție de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraș, precum și a comisiilor de evaluare constituite în acest scop.

43. Proiect de hotărâre privind actualizarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, prin modificarea sintagmei secției „înot” în „Natație și Pentatlon Modern”, aprobat conform art.II din HCL.nr.264/2021, precum și aprobarea lotului de sportivi handbal seniori – Divizia A Masculin și Feminin, pentru anul competițional 2022-2023.

44.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public de Transport Public Local al Municipiului Făgăraș pe anul 2022.

45.Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședința (NOIEMBRIE 2022).

46. Diverse.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.