Pentru că avem multe de spus!

.

Clubul Sportiv Municipal Făgăraș angajează!


Clubul Sportiv Municipal Făgăraș, cu sediul în Făgăraș, strada Republicii, nr. 18, organizează, în conformitate cu HG 286/23.03.2011, modificată și completată de HG nr. 1027/2014, concurs pentru ocuparea următoarei funcții:

  • Funcție contractuală de execuție, cus tudii superioare, referent de specialitate (personal – secretariat), grad profesional I, în cadrul Compartimentului administrativ, perioadă nedeterminată.

Probele de concurs se susțin la sediul CSM Făgăraș, astfel:

  • proba scrisă, în data de 4 martie, ora 10.00;
  • proba interviu în data de 6 martie, ora 10.00.

Depunerea dosarelor de candidat: zilnic, între orele 09.00 – 14.00, la sediul clubului, până în data de 25 februarie, ora 12.00.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de candidat:
– cerere de înscriere la concurs adresată preşedintelui CSM Făgăraș;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.

Notă: – La depunerea dosarului se vor prezenta originalele următoarelor documente: act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, documentele de studii, carnetul de muncă sau adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor.
– Adeverința care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
– Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului (04.03.2020).

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
– deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
– cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
– deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
– persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
– absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare;
– absolvirea cu certificat/diplomă a unui curs de utilizare PC;
– vechime în muncă de minim 6 ani și 6 luni;
– cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;
– cunoștințe privind încadrarea personalului;
– noțiuni de comunicare și relații publice;
– disponibilitate la timp de lucru prelungit;
– cunoștințe de utilizare și operare PC (Office, Internet explorer);
– cunoștințe de utilizare a softului specific REVISAL.

Relaţii suplimentare se pot obține de la sediul CSM Făgăraș, localitatea Făgăraș, strada Republicii, numărul 18, judeţul Brașov, persoană de contact: Telian Alina telefon: 0721771851, tel./fax: 0268280254, E-mail: office@csmfagaras.ro
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.