Pentru că avem multe de spus!

.

Dacă sunteți din Victoria, iată unde vă puteți angaja!


Liceul Teoretic „Ion Codru Drăguşanu” din orașul Victoria scoate la concurs următoarele posturi:

Paznic – 1 post

nivelul studiilor – medii 8 clase/10 clase;
atestat de pază;
vechime – nu se solicită.

Muncitor – 1 post

nivelul studiilor – 10 clase + curs calificare profesională/şcoală profesională, cu cel puţin una din calificările: lăcătuş, mecanic, electrician, zugrav-vopsitor, etc;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 2 ani.

Administrator de patrimoniu – ½ normă

nivelul studiilor – superioare (economice);
vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 2 ani în domeniu.

Calendar concurs

  • 08 ianuarie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
  • 08 ianuarie 2018, ora 09:30: proba practică;
  • 08 ianuarie 2018, ora 12:30: proba interviu.

Liceu I C Dragusanu

Dosarele de înscriere vor conține

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Teoretic „Ion Codru Drăguşanu” Victoria, judeţul Braşov, tel. 0268/241647.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *