Pentru că avem multe de spus!

.

Primăria Beclean caută un consilier pentru Compartimentul Proiecte şi Programe


Primăria Comunei Beclean organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de consilier, gradul II – Compartiment Proiecte şi Programe.

Primaria Beclean

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii: superioare tehnice sau economice absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime: minimum 3 ani în specialitatea studiilor;
 • cunoştinţe operare calculator: nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 martie 201, ora 10.00: proba scrisă;
 • 22 martie 201, ora 10.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei Beclean, str. Principală, nr. 196, judeţul Braşov, telefon 0268/518.668, e-mail secretariat@comunabeclean.ro.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *