Pentru că avem multe de spus!

.

Primăria din Victoria angajează secretar dactilograf, cunoscător de limba engleză


Primăria Oraşului Victoria organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de secretar dactilograf IA din cadrul Compartimentului Administrativ Secretariat.

Victoria

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă minim 3 ani şi 6 luni;
 • limba engleză – nivel avansat;
 • cunoştinţe de operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet Explorer/Google.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 mai 2018, ora 16.30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 13 iunie 2018: proba practică – verificarea cunoştinţelor de limba engleză;
 • 14 iunie 2018: proba interviu.

Candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Oraşului Victoria, judeţul Braşov, telefon 0268/241525.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *