Pentru că avem multe de spus!

.

Primăria Lisa angajează economist


Primăria Comunei Lisa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de inspector de specialitate I – contabil-economist.

Primăria Lisa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • absolvent studii superioare cu diplomă de licență în specialitatea științe economice;
 •  vechime minimum 1,5 ani în specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 august 2019, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 13 august 2019, ora 09.30: proba scrisă;
 • 13 august 2019, ora 14.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Lisa, str. Principală, nr. 194, judeţul Braşov, telefon: 0268/246.825.

inchirieri ecotermLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *