Pentru că avem multe de spus!

.

Primăria Recea face angajări


Primăria Comunei Recea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • consilier, clasa I, grad II – Compartimentul cadastru;
 • consilier, clasa I, grad II – Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • consilier, clasa I, grad II – Compartimentul cadastru;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre şi cadastru;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 6 luni.
 • consilier, clasa I, grad II – Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 mai 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 mai 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 31mai 2018, ora 10:00: proba interviu.

Recea

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Recea, comuna Recea nr. 42, judeţul Braşov, nr. telefon 0268/246.003.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *