Pentru că avem multe de spus!

.

Se caută un asistent social la Direcția de Asistență Socială Făgăraș


In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Directia de Asistenta Sociala Fagaras organizeaza examen pentru ocuparea unui post vacant – ASISTENT SOCIAL – personal contractual din cadrul  Biroului servicii, strategii, programe, proiecte in domeniul asistentei sociale si relatia cu asociatiile si fundatiile

CONDITII GENERALE:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in asistenta sociala

– avizului de exercitare a profesiei de asistent social

– vechime în muncă minimum 3 ani

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul in care candidatul depune la dosar o declaratie ca nu are antecedente penale, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE:

Legea nr.17/2000 – privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

Legea nr.292/2011 – asistenţei sociale

Ordinul nr.29/2019 – pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie  a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor  acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale

Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 – privind Codul administrativ

Concursul constă în 3 etape succesive:

– Selecţia dosarelor de înscriere

– Probă scrisa

– Probă interviu

Concursul se va organiza la sediul Directiei de Asistenta Sociala Fagaras astfel:

10.03.2020, ora 10.00 selectie dosare

17.03.2020, ora 10.00 proba scrisa

19.03.2020, ora 10.00 proba interviului

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 25.02.2020 până în data de 09.03.2020  – ora 16.30 la Directia de Asistenta Sociala Fagaras, tel 0268-214998.Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.