Pentru că avem multe de spus!

.

some text

Se fac angajări la Primăria Victoria


Primăria oraşului Victoria organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua functii publice de executie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orşului Victoria,.
Concursul de recrutare consta in 3 etape succesive: proba de verificare a dosarelor, proba scrisa si interviul.
Toate trei probele sunt eliminatorii.
Concursul va avea loc in data 10.02.2020, ora 11.00 proba scrisa, la sediul Primariei Victoria.
Data si ora interviului se vor comunica ulterior.


I. Functie publica de executie vacanta de: Inspector I principal – Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investitii  id post 472343

 • Condiţii de participare la concurs:
  •  conditii generale de ocupare prevazute la art 465 alin. 1 din OUG 57/2019
  •  Codul Administrativ ,  cu exceptia lit. e referitoare la evaluarea psihologica
 • Condiţii de studii pentru ocuparea  funcţiei publice: conform art. 386 lit. a din OUG  57/2019 – Codul Administrativ – studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta  in specialitatea (DFI) stiinte ingineresti
 • Condiţii de ocupare a funcţiei publice: conform art. 468 alin. 1 lit. b din OUG  57/2019 – Codul Administrativ – vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice –minim 5 ani

Bibliografie  inspector  I principal 
-OUG 57/03.07.2019 privind  Codul Administrativ ,  Partea III administratia publica locala , Partea VI Statutul functionarilor publici , Partea VII Raspunderea administrativa
– Constitutia Romaniei republicata
– HG  907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
-Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii *)privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor republicata si actualizata
– HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
-HG 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
-Legea 98/2016 –privind achizitiile publice

Atributiile postului:
1. Intocmeste referatele, note conceptuale, teme de proiectare privind promovarea investitiilor si lucrarilor publice in vederea aprobarii de catre Consiliul Local Victoria.

2. Asigura etapele de promovare a investitiilor proprii conform legislatiei in vigoare: caiete de sarcini, avizari proiecte, avize in vederea obtineriii autorizatie de construiré si alte documente necesare pentru contractare de achizitii servicii si lucrari.
3. Raspunde de centralizarea unor date si studii statistice, necesare unor raportari solicitate de Consiliul Judetean, Directia de Statistica, MLPAT sau alte organe administrative la nivel national.
4. Raspunde de exactitatea datelor inscrise in documentatiile ce le elaboreaza.
5. Verifica documentatiile din punct de vedere tehnic, economic si incadrarea in termenul de proiectare si executare.
6. Asigura prin proiectant proiectele si detaliile de executie. Asigura respectarea solutiilor tehnice avizate, aprobate.
7. Raspunde de “Cartea Constructiei” la obiective de investitii conform legislatiei in vigoare.
8. Urmareste executarea lucrarilor si prestatiilor cantitativ si calitativ in conformitate cu prevederile legale si respectarea disciplinei contractuale.
9. Urmareste si asigura verificarea, confirmarea situatiilor de lucrari si de plata si vizeaza facturile aferente.
10. Se ocupa de elaborarea materialelor de informare catre Consiliul Local Victoria si intocmirea referatelor pentru elaborarea dispozitiilor primarului.
11. Asigura impreuna cu responsabilul direct in achizitii publice, desfasurarea procedurilor conform legislatiei in vigoare.
12. Raspunde de evidenta contractelor ce au ca obiect achizitiile publice de bunuri si produse, servicii, lucrari de reparatii si investitii precum si alte activitati.
13. Urmareste executarea contractelor de achizitii si informeaza sefii ierarhici ori de cate cate ori apar incalcari ale clauzelor contractuale.
14. Colaboreaza cu celelalte birouri si compartimente functionale din cadrul Primariei la fundamentarea programelor anuale de achizitii publice.
15. Solutioneaza in termenul prevazut de lege corespondenta repartizata.
16. Saptamanal, se va face analiza privind comunicarea la termen a raspunsului la cererile sau sesizarile primite pentru solutionare.
17. Exercita si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici.
18. Indeplineste si alte atributii, hotarari ale consiliului local
19. Respecta regulile de SSM , Regulamentul intern
20. Respecta prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii (SMCM),
21. Respecta manualul calitatii-mediului (MCM), procedurile de sistem (PS),
Respectaprocedurile de sistem de mediu (PSM), procedurile


II. Functie publica de executie vacanta de: consilier achizitii publice I principal  Compartiment Achizitii publice id post 173182

 • Condiţii de participare la concurs:
  •  conditii generale de ocupare prevazute la art 465 alin. 1 din OUG 57/2019
  •  Codul Administrativ ,  cu exceptia lit. e referitoare la evaluarea psihologica
 • Condiţii de studii pentru ocuparea  funcţiei publice: conform art. 386 lit. a din OUG  57/2019 – Codul Administrativ – studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
 • Condiţii de ocupare a funcţiei publice: conform art. 468 alin. 1 lit. c din OUG  57/2019 – Codul Administrativ – vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice –minim 5 ani

Bibliografie consilier achizitii publice I principal

-OUG 57/03.07.2019 privind  Codul Administrativ,  Partea III administratia publica locala, Partea VI Statutul functionarilor publici, Partea VII Raspunderea administrativa

– Constitutia Romaniei republicata
-Legea 98/2016 –privind achizitiile publice  actualizata
– HG 395/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice actualizata
– Ordin nr. 281 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale actualizata
–  Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor actualizata
–  Oug 98/2017  privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru  de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune  de lucrări şi concesiune de servicii

Atributiile postului:

1. Raspunde de intocmirea programelor anuale de achizitii publice pe baza propunerilor facute de catre birourile din cadrul Primariei orasului Victoria, in functie de gradul de prioritate.
2. Raspunde de estimarea valorii contractelor de achizitii in baza comunicarilor facute de birourile interesate, cu privire la alocatiile aferente fiecarei achizitii propuse.
3. Asigura si raspunde de organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitii publice conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza:
a).publicitatea achizitiilor publice (anunturi de intentie, de participare si de atribuire).
b).intocmirea documentatiilor de aribuire si a celor descriptive, prezentarea ofertelor si lamurirea eventualelor neclaritati legate de acestea.
c).intocmirea notei estimative a contractului si a notei justificative cu privire la procedurile de achizitie publica.
d).intocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica.
e).intocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achizitie publica.
f).intocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achizitie publica.
g).intocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitii publice.
h).asigura desfasurarea propriu zisa a procedurilor de achizitie publica de atribuire a contractelor de furnizare produse, servicii si lucrari.
i).intocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor;
j).analizarea ofertelor depuse;
k).emiterea hotararilor de adjudecare;
l).primirea si rezolvarea contestatiilor;
m).intocmirea rezolutiilor la contestatiile depuse;
n).participarea la incheierea contractelor de achizitie publica;
o).urmarirea respectarii contractelor de achizitii publice din punct de vedere al respectarii valorilor si termenelor, confirmarea realitatii regularitatii si legalitatii platilor aferente contractelor facandu-se de compartimentele care au propus si solicitat achizitia publica respectiva.
4. Colaboreaza cu celelalte birouri si compartimente functionale din cadrul Primariei la fundamentarea programelor anuale de achizitii publice.
5. Solutioneaza in termenul prevazut de lege corespondenta repartizata.
6. Saptamanal, se va face analiza privind comunicarea la termen a raspunsului la cererile sau sesizarile primite pentru solutionare.
7. Indeplineste si alte sarcini stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local, dispozitii ale primarului orasului Victoria si sefii ierarhici.
8. Raspunde de evidenta contractelor ce au ca obiect achizitiile publice de bunuri si produse, servicii, lucrari de reparatii si investitii precum si alte activitati.
9. Urmareste executarea contractelor de achizitii si informeaza sefii ierarhici ori de cate cate ori apar incalcari ale clauzelor contractuale.
10. Colaboreaza cu celelalte birouri si compartimente functionale din cadrul Primariei la fundamentarea programelor anuale de achizitii publice.
11. Raspunde de procedura privind achizitiile publice pentru produse, servicii si lucrari care se desfasoara prin emiterea unei comenzi, respectiv referat, note justificative, factura si ordonantarea la plata.
12. Raspunde de dosarul complet al tuturor achizitiilor publice demarate si finalizate in cursul anului.
13. Raspunde de pastrarea tuturor ofertelor primite de la diversi furnizori.
14. Solutioneaza in termenul prevazut de lege corespondenta repartizata.
15. Saptamanal, se va face analiza privind comunicarea la termen a raspunsului la cererile sau sesizarile primite pentru solutionare.
16. Exercita si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici.
17. Indeplineste si alte atributii, hotarari ale consiliului local
18. Respecta regulile de SSM , Regulamentul intern
19. Respecta prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii (SMCM),
20. Respecta manualul calitatii-mediului (MCM), procedurile de sistem (PS),
21. Respectaprocedurile de sistem de mediu (PSM), procedurile de lucru (PL), instructiunile de lucru (IL) si fisele de proces (FP).

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din HG 611/2008 actualizata și va fi însoțit de originalele documentelor, pentru a putea fi certificate. Dosarul de inscriere la concurs se poate depune in termen de 20 de zile de la data afisarii prezentului anunt,  din  data de 10.01.2020 pana in  data de 29.01.2020, ora 16.30,  la sediul Primariei Victoria, str. Stadionului, nr. 14, Jud. Brasov

Informatii suplimentare si formularele necesare  se pot obtine  la sediul Primariei Victoria,  persoana de contact – Dobrea Claudia  inspector I superior Comp. Resurse umane – 0268/241525,  sau  de pe site-ul institutiei.Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.