Pentru că avem multe de spus!

.

Spitalul angajează referent la Achiziţii


Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, perioadă nedeterminată, de referent de specialitate, gradaţia III la Achiziţii.

spital

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă licenţă;
 • concurs pentru ocupare post;
 • vechime în specialitate 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 mai 2018, ora 15.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 mai 2018, ora 11.00, proba scrisă;
 • 29 mai 2018, ora 14.00, interviul.

Candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraş, strada Ghioceilor, numărul 1, judeţul Braşov, telefon 0268212521, interior 1106, pagina de internet: www.spitalulfagaras.ro.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *