Spitalul din Victoria scoate la concurs 50 de posturi


Spitalul Orășenesc Victoria, județul Brașov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 1 post asistent medical șef unitate, grad principal
 • 1 post asistent medical la Compartimentul medicină fizică și de reabilitare
 • 2 posturi asistent medical Is Compartimentul medicină internă
 • 1 post asistent medical debutant Ia Compartimentul medicină internă
 • 2 posturi asistent medical la Compartimentul boli cronice 2 posturi asistent medical la Compartimentul pediatrie
 • 1 post asistent medical la Camera de gardă
 • 2 posturi asistent medical la Spitalizare de zi specialități medicale
 • 1 post asistent medical la Sterilizare
 • 2 posturi asistent medical la Laboratorul de explorări funcționale
 • 1 post asistent medical la Ambulatoriul de medicină internă
 • 1 post asistent medical la Ambulatoriul de pediatrie
 • 1 post asistent medical la Ambulatoriul de medicină fizică și de reabilitare
 • 1 post asistent medical la Ambulatoriul de chirurgie
 • 1 post asistent medical la Ambulatoriul de ortopedie și traumatologie
 • 1 post asistent medical la Ambulatoriul de urologie
 • 1 post asistent medical la punctul de recoltare analize medicale
 • 1 post de asistent medical de laborator la Laboratorul de analize medicale
 • 1 post asistent de farmacie la Farmacie
 • 1 post asistent de igienă la C.P.I.A.A.M.
 • 1 post infirmier la Compartimentul medicină fizică și de reabilitare
 • 1 post infirmier la Compartimentul medicină internă
 • 1 post infirmier la Compartimentul pediatrie
 • 1 post infirmier debutant la Compartimentul pediatrie
 • 1 post îngrijitor la Spitalizare de zi
 • 1 post îngrijitor debutant la Spitalizare de zi
 • 2 posturi îngrijitor la ambulatorii
 • 1 post îngrijitor la Camera de gardă
 • 1 post îngrijitor la Morgă
 • 3 posturi brancardier
 • 1 post de nutriționist-dietetician
 • 1 post consilier juridic
 • 1 post economist la Compartimentul achiziții publice
 • 1 post economist la Serviciul financiar-contabil
 • 1 post magazioner la Serviciul financiar-corvtabil
 • 1 post economist 1Ala Compartimentul R.U.N.O.S., cu calificare în resurse umane și salarizare
 • 1 post economist la Compartimentul evaluare și statistică medicală
 • 1 post referent de specialitate la Secretariat și relații cu publicul
 • 1 post șef serviciu, inginer, la Compartimentul tehnic și administrativ
 • 1 post instalator la Compartimentul tehnic
 • 1 post electrician la Compartimentul tehnic
 • 2 posturi fochist debutant la Compartimentul tehnic
 • 1 post șofer.

Condiții de participare:

 • asistent medical șef unitate, grad principal: vechime în muncă și în specialitatea studiilor minimum 5 ani, studii superioare
 • asistent medical, asistent medical de laborator, asistent de igienă, asistent de farmacie: vechime în muncă și în specialitatea studiilor minimum 6 luni, studii superioara de scurtă durată sau postliceale
 • asistent medical debutant: vechime în specialitate 6 luni, studii postliceale, fără vechime
 • economist, inginer, consilier juridic: studii superioare, vechime în muncă și în specialitatea studiilor minimum 3 ani și 6 luni
 • economist IA: studii superioare, vechime în muncă și în specialitatea studiilor minimum 6 ani și 6 luni
 • șef serviciu: studii superioare, vechime în muncă și în specialitatea studiilor minimum 6 ani și 6 luni
 • infirmier, referent de specialitate, magazioner: studii medii, vechime în specialitate 6 luni
 • infirmier debutant: studii medii, fără vechime în specialitate
 • îngrijitor: studii medii sau generale, vechime minimum 6 luni
 • îngrijitor debutant: studii medii sau generale, fără vechime
 • nutriționist-dietetician: studii superioare sau medii, vechime în muncă și în specialitatea studiilor minimum 6 luni
 • electrician, instalator: studii medii, vechime în muncă și în specialitate minimum 6 luni
 • brancardier: studii medii sau generale, vechime în muncă și în specialitate minimum 6 luni
 • fochist debutant: cu atestat, studii medii sau generale, fără vechime în specialitate
 • șofer: studii medii, categoriile B, C, vechime în muncă și în profesie de minimum 5 ani.

Calendarul concursului:

 • asistent, infirmier, ăngrijitor, brancardier, nutriționist-dietetician:
  • 08 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
  • 11 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.
 • consilier juridic, economist, inginer, referent de specialitate, instalator, electrician, fochist, șofer, magazioner:
  • 08 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
  • 12 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Orășenesc Victoria, cu sediul în orașul Victoria, Str. Băii nr. 2, județul Brașov, telefon 0368/404.404.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.