Pentru că avem multe de spus!

.

Uite ce instituţie scoate la concurs 9 posturi!


Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul” din oraşul Victoria  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Medic specialist, 1 post, perioada nedeterminată, absolvenţi ai învăţământului superior, diplomă de licenţă în domeniul medicinei, autorizaţie de libera practică pentru exercitare profesiei de medic valabilă cu treapta de competenţă specialist, stagiu de rezidenţiat terminat, la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul“, Victoria.
 • Asistent medical principal PL, 1 post, perioada nedeterminată, absolvenţi ai învăţământului sanitar posiliceal, gradul principal obţinut, vechime în câmpul muncii 5 ani, la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul“, Victoria.
 • Asistent medical PL, 1 post, perioada nedeterminată, absolvenţi ai învăţământului sanitar postliceal, certificat de membru O. A.M.M.R. valabil 6 luni, vechime în câmpul muncii 6 luni, la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul“, Victoria.
 • Psiholog practicant S, 1 post, perioadă nedeterminată, absolvenţi ai învăţământului superior, diplomă de licenţă în domeniul Psihologiei, aviz de exercitare a profesiei cu treapta de competenţă practicant, vechime în câmpul muncii 6 luni, la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul“, Victoria.
 • Maseur, M, 1 post, perioadă nedeterminată, absolvenţi de studii medii cu diploma de bacalaureat, curs maseur, vechime în câmpul muncii 6 luni, la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul“, Victoria.
 • Infirmieră G, 3 posturi, perioadă nedeterminată, absolvenţi şcoală generală, curs de infirmieră, vechime în câmpul muncii 6 luni, la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul“, Victoria.
 • Consilier juridic S, 1 post, perioadă nedeterminată, absolvenţi ai învăţământului superior cu diploma de licenţă în domeniul ştiinţe juridice, 3 ani si 6 luni vechime în specialitatea studiilor, la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul“, Victoria.
 • Magaziner M, 1 post, perioadă nedeterminată, absolvent de studii medii cu diploma de bacalaureat, vechime în câmpul muncii 6 luni, la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul“, Victoria.
 • Muncitor calificat (fochist), perioadă nedeterminată, absolvenţi şcoală generală, vechime în câmpul muncii 6 luni, la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul“, Victoria.

Castanul

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 octombrie 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 23 octombrie 2018, ora 12.00: proba scrisă;
 • 25 octombrie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0745159251, 0268/241354, int 119, între orele 08.00-16.00.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *