Colegiul ,,Alexandru Bărbat” din Victoria a scos la concurs două locuri de muncă


COLEGIUL TEHNIC ,,DR.ALEXANDRU BARBAT” din orașul VICTORIA anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi, pe perioadă nedeterminată:

 • 0,50 post îngrijitoare învățământ preșcolar;
 • 1 post îngrijitoare

Condiții generale de participare:

Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

 • are cetațenia română, cetațenie a altor State membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spatiului Economic European domiciliul în România;
 • cunoaste limba româna, scris vorbit;
 • are vârsta minimă reglementatä de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercitiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitațile sanitare abilitate;
 • îndeplinese condițiile de studii după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat(a) definitiv pentru săvârsrea unei infractiuni contra umanității, contra statului ori contra autoritații, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infractiuni savârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice

 • Nivelul studiilor: medii
 • Recomandare de la ultimul loc de muncă
 • Abilitați de muncă în echipă;
 • Disponibilitate de program flexibil;
 • Raspunde de starea de curațenie igienă în sectorul repartizat:
 • Respectă responsabilitătile din fisa postului;
 • Efectuează si alte sarcini trasate de către conducere în limita capacitătii sale fizice intelectuale și a programului de lucru.

Dosarul (plic) se depune la  secretariatul şcolii, între orele 800 – 1200  şi trebuie  să conţină:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
  Copia actului de identitate şi a certificatului de naştere/certificate de căsătorie (dacă este cazul);
  3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  4. Copia carnetului de muncă conformă cu originalul, sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
  5. Cazier judiciar;
  6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului de către medicul de familie;
  7. Curriculum vitae;
 2. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
  9. Recomandare de la ultimul loc de munca.

Actele prevăzute la punctele 2 si 3 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalul.

BIBLIOGRAFIE CONCURS INGRIJITOR

 1. M.S.nr.119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației
 2. G.1425/2006 HG pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006
 3. Codul muncii actualizat 2023

Legea nr. 53/2003 — Codul Muncii — actualizată — „ Răspunderea disciplinară”- art. 247, art, 252 — răspunderea disciplinară

 1. Legea nr. 477/2004 — Codul de conduita al personalului contractual din autoritățile instituțiile publice Cap. I Norme generale de conduită profesională a personalului contractual -art. 7
 2. Legea nr.307/2006, 52/2015 la apărarea împotriva incendiilor;

Tematica

 • Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ;
 • Metode de dezinsecție și dezinfecție
 • Norme de protecția muncii

Termenul de depunere a dosarelor de concurs: 12.05.2023- 26.05.2023, între orele 10,00-12,00 la secretariatul unităţii.

Concursul pentru ocuparea postului  va avea loc în data de 29.05.2023 , ora 900, la sediul instituţiei si va avea următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor: 05.2023, ora 13,00, la sediul instituţiei;
 • Afişarea rezultatelor de la selecţia dosarelor: 05.2023, ora 15,00;
 • Proba scrisă:- data de 05.2023, ora 9,00, la sediul școlii;
 • Proba practică:- data de 05.2023, ora 13,00, la sediul școlii;
 • Proba de interviu:- data de 05.2023, ora 14,30 la sediul școlii;
 • Rezultatele înainte de contestații se afisează – 05.2023, ora 9,00 la sediul unității;
 • Contestatiile se depun în data de 05.2023 între orele 10,00- 12,00 la sediul unității;
 • Rezultatele finale se publică în data de 05.2023, până la ora 11,00, la sediul unității.

Date contact: COLEGIUL TEHNIC ,,DR.ALEXANDRU BARBAT” VICTORIA,

Str. Salcamilor, nr. 2, jud.Brasov. cod 505700

TELEFON/FAX: 0268241032/ E-MAIL: lichvictoria@yahoo.com

locuri
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.