Colegiul ,,Aurel Vijoli” angajează paznic și îngrijitor


Colegiul „Aurel Vijoli” Făgăraș, județul Brașov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiilor contractuale de execuție, temporar vacante, după cum urmează:

 • agent de pază;
 • îngrijitor clădiri

Condiții de participare

 • agent de pază:
  • studii medii sau generale;
  • atestat profesional pentru activitatea de pază potrivit prevederilor Legii nr. 133/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, să facă dovada că urmează cursurile în vederea obținerii atestatului;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită;
 • îngrijitor clădiri:
  • studii medii sau generale;
  • tipuri de operații de curățire, suprafețe de curățat, spații de curățat;
  • modalitatea de îndepărtare a murdăriei, materiale șt produse pentru curățat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Calendar concurs

 • 17 iunie 2022, ora 09.00: proba practică;
 • 20 iunie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Dosar concurs

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentaredetaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Colegiul „Aurel Vijoli” Făgăraș, cu sediul în Făgăraș, șos. Combinatului nr. 3, județul Brașov, 0268211849, e-mail: aurelvijoli@yahoo.fr.
One thought on “Colegiul ,,Aurel Vijoli” angajează paznic și îngrijitor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.