Joi, 30 iunie, consilierii locali se întrunesc în ședința ordinară a lunii iunie. Punctele de pe ordinea de zi


Joi, 30 iunie, de la ora 18.00, consilierii locali se întrunesc în ședința ordinară a lunii iunie. Punctele de pe ordinea de zi:

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, convocat pentru data de joi, 30 IUNIE 2022, orele 18:00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Făgăraș din data de 26 MAI 2022 ( ordinară).

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2022.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L.Făgăraș pentru anul 2022.

4. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în HCL.nr.127/31.03.2022.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L. pentru anul 2022.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.i din HCL.nr.156/2021, ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul – „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, județul Brașov”, SMIS – 120952.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea listei de investiții aferentă cotei de dezvoltare aprobată prin HCL.nr.4/06.01.2021, prin suplimentarea cu „Linie tehnologică de sortare deșeuri de ambalaje cu 8 posturi” și cu „Echipament de transfer deșeu menajer municipal” la segmentul Sector Colectare.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind profilul Consiliului de Administrație al societăților S.C.Salco Serv S.A.Făgăraș, S.C.Nitroparc S.R.L.Făgăraș și S.C.Piețe, Târguri și Oboare S.R.L.Făgăraș, în sensul implemantării guvernanței corporative.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.2 la HCL.nr.54/26.02.2020 și aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de dare în administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș nr.7374/27.02.2020.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.124/2020 privind aprobarea prestării unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a tarifelor aferente de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraș.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, înscris în CF.nr. 106278 Făgăraș în suprafață de 1851 mp, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.Negoiu, nr.2, edificat cu Ci și C2 construcții proprietatea S.C.
DENICO S.R.L., în vederea rezolvării situației juridice, imobil ce reprezintă teren aferent construcțiilor amintite – proprietate privată persoană juridică.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.Dr.Ioan Șenchea, nr.2, edificat cu construcție proprietatea S.C.TRANSBUS S.A., înscris în CF.nr.104173 Făgăraș, în suprafață de 5.337 mp, în vederea rezolvării situației juridice, imobil ce reprezintă teren situat sub construcția amintită – proprietate privată persoană juridică.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.Parcului, nr.2, edificat cu 1 construcție Ci proprietatea S.C. TRANSBUS S.A., înscris în CF.nr.104134 Făgăraș, în suprafață de 5.764 mp, în vederea rezolvării situației juridice, imobil ce reprezintă teren situat sub construcția amintită – proprietate privată persoană juridică.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.Libertății, nr.49, 3 înscris în CF.nr.102528 Făgăraș, nr.top. 1873/6/2/2/2/2,1874/6/2/2/2/2,1877/6/2/2/2/2, în suprafață de 3.940 mp, edificat cu construcții proprietate privată persoană juridică, în vederea rezolvării situației juridice, imobil ce reprezintă terenul aferent construcțiilor ( construcție industrială și anexe), către proprietarul acestora.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.Negoiu, nr.2A, edificat cu 1 construcție proprietatea S.C. TERRA VITAL S.R.L., înscris în CF.nr.100921 Făgăraș, în suprafață de 224 mp, în vederea rezolvării situației juridice, imobil ce reprezintă teren situat sub construcția amintită – proprietate privată persoană juridică.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.Negoiu, nr.149, edificat cu 1 construcție proprietatea S.C. ROLI COM S.R.L., înscris în CF.nr.106798 Făgăraș, în suprafață de 636 mp, în vederea rezolvării situației juridice, imobile ce reprezintă terenuri situate sub construcțiile amintite (construcții industriale și edilitare) – proprietate privată persoană juridică.

17. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.39.663/1/07.06.2022 pentru imobilul apartament două camere și dependințe, situat în Făgăraș, str.13 Decembrie, Bl.21, Ap.23, înscris în CF.nr.101613 – Ci – U18 Făgăraș, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

18. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.39.663/2/07.06.2022 pentru imobilul apartament două camere și dependințe, situat în Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, Bl.11, Sc.C, Ap.17, înscris în CF.nr.100002 – Ci – U18, proprietatea Municipiului Făgăraș, aprobat la vânzare.

19. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.34/06.06.2022 pentru imobilul teren intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.Negoiu, nr.147, în suprafață de 3.304 mp, edificat cu construcție proprietatea privată persoane fizice și persoane juridice, aprobat la vânzare.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Făgăraș, str.Câmpului, bl.B, ap.14, jud.Brașov, către Breder Simona-Elena, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.26.282/15.11.2013, cu plata integrală a prețului final din surse proprii ale beneficiarului.

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Municipiul Făgăraș, str.Câmpului, blocurile A, B, C, D, E, F, G, H ,1, J.

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a concesionării prin licitație publică deschisă a imobilului teren intravilan – domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Hurezului, în suprafață de 82.136 mp, din suprafața înscrisă în CF.nr.103998 Făgăraș, în vederea amenajării unui parc fotovoltaic.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a concesionării prin licitație publică a imobilului teren situat în Făgăraș, Șos.Combinatului, nr.iA, în suprafață de aproximativ 3.000 mp, din totalul de 30.742 mp, înscris în CF.nr.106579 Făgăraș – proprietatea publică a Municipiului Făgăraș, în vederea amenajării unor terenuri sportive.

25. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului teren cu categoria de folosință “drum de exploatare” intravilan, DE 839/39, în suprafață de 3.683 mp, cuprins la poziția 52 din tabelul parcelar, anexă parte integrantă din documentația de plan parcelar, pe numele Municipiului Făgăraș – domeniu public, ca fiind de uz și interes public local, precum și completarea Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a unui spațiu domeniu public cu destinația “cabinet medical” în suprafață de 67,65 mp, din suprafața totală de 840 mp, înscris în CF.nr.105759 Făgăraș, str.Ghioceilor, nr.i – Spitalul Municipal “Dr.Aurel Tulbure” Făgăraș, în vederea desfășurării activității paraclince computer tomograf.

27. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Făgăraș, a imobilului apartament cu destinația de “cabinet medical”, situat în Făgăraș, str.i Decembrie 1918, bl.56, ap.2, înscris în CF.nr.102224 – Ci – U6 Făgăraș.

28. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință asupra imobilului – domeniu public, format din teren în suprafață de 11.385 mp, edificat cu construcție Ci – CF.nr.101940 Făgăraș, situat în Făgăraș, Șos.Combinatului, nr.3, înscris în favoarea Consiliului Local Făgăraș și rectificarea prin radiere a înscrierii de carte funciară din CF.nr.101940 Făgăraș, privitoare la dreptul de folosință.

29. Proiect de hotărâre privind atribuirea locurilor de parcare de reședință nou amenajate pe domeniul public al Municipiului Făgăraș.

30. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat în dosar civil nr.2532/62/2018, aflat pe rolul Curții de Apel Brașov, în care Municipiul Făgăraș și Consiliul Local al Municipiului Făgăraș au calitatea de intimat-pârât în contradictoriu cu reclamanții – apelanți BUJOR IOAN și S.C.GIOCALUMA S.R.L., reprezentați legal de SCA Chiuariu și Asociații, obiectul dosarului fiind pretenții.

31. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat în dosar civil nr.1896/62/2022, aflat pe rolul Tribunalului Brașov, în care Comisia de Evaluare a performanțelor profesionale ale Municipiului Făgăraș, Primarul Municipiului Făgăraș, respectiv Municipiul Făgăraș, prin reprezentant legal, au calitatea de pârâți în contradictoriu cu reclamanta Giunca Laura-Elena, reprezentat legal de avocat Băncilă Dănuț-Mihai, obiectul dosarului fiind litigiu privind funcționarii publici ( Legea nr.188/1999).

32. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat în dosar civil nr.1897/62/2022, aflat pe rolul Tribunalului Brașov, în care U.A.T. Municipiul Făgăraș, prin Primar, respectiv Primarul Municipiului Făgăraș, prin reprezentant legal, au calitatea de pârâți în contradictoriu cu reclamantul Gavrilă Adrian-Traian,, reprezentat legal de avocat Băncilă Dănuț-Mihai, obiectul dosarului fiind litigiu privind funcționarii publici ( Legea nr.188/1999).

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, modificarea Statului de Funcții și a Organigramei Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități „Sf. NECTARIE” ( 8891 CZ-CIII).

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza Municipiului Făgăraș, precum și atribuțiile acesteia.

35. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.unic al HCL.nr. 277/26.11. 2020 referitoare la alegerea Comisiei de centralizare a votului secret.

36.Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință ( IULIE 2022).

37. Raport de activitate pe anul 2021, înregistrat la Primăria Făgăraș sub nr.40.003/09.06.2022, al domnului BUTUNOIU NICOLAIE. ( consilier local P.S.D.).

38. Raport de activitate pe anul 2021, înregistrat la Primăria Făgăraș sub nr.40.930/17.06.2022, al domnului CUPU LUCIAN. ( consilier local P.N.L.).

39. Raport de activitate pe anul 2021, înregistrat la Primăria Făgăraș sub nr.41.022/20.06.2022, al domnului POPA OVIDIU-NICOLAE. ( consilier local INDEPENDENT).

40. Raport de activitate pe anul 2021, înregistrat la Primăria Făgăraș sub nr.41.430/22.06.2022, al doamnei ALDEAIULIANA. ( consilier local PRO ROMÂNIA).

41. Raport de activitate pe anul 2021, înregistrat la Primăria Făgăraș sub nr.41.351/21.06.2022, al domnului STENGEL NORBERT. ( consilier local FDGR).

42. Diverse.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.