Serviciul Public Hidrocom Comăna angajează instalator TS


Serviciul Public Hidrocom Comana, județul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției de executie Instalator TS.

Comăna de Jos

La concurs/examen poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile:

Condiții generale de participare la concurs:

– a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

– b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

– g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

– h)nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specific necesare în vederea participării la concurs:

a) Nivel studii – studii medii.

b) Vechime în muncă – Minim 2 ani ;

c) Permis de conducere- categoria B

Componentele dosarului pentru înscriere la concurs
a) Formular de înscriere la concurs (conform anexei nr. 2 din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice) adresat sefului serviciului Hidrocom Comana.
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s- realizat schimbarea de nume, după caz.
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică.
d) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie.
e) Cazierul judiciar și certificat de integritate comportamentală sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
g) Curriculum vitae, model comun european.

Observații:
1. Actele prevăzute la lit. b), c) și d), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
2. În cazul documentelor prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar și al certificatului de integritate comportamentală, cel mai târziu până la data și ora începerii desfăşurării primei probe a concursului.
2. În cazul documentului prevăzut la lit. f), acesta va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, înformatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Concursul constă în:

1. Selecția dosarelor de concurs
2. Proba scrisă
3. Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Data limită de depunere a dosarelor de concurs – 28.04.2023, ora 15:00.
Dosarele de concurs pot fi depuse, zilnic, între orele 9:00 – 15:00, la secretariatul Serviciului Public, sau prin poștă și prin mijloace electonice, cu obligația de a fi prezentate documentele în original pentru confirmare până la data limită pentru depunere a dosarelor de concurs.

Bibliografie și tematică:

Legea 219/2006 privind sanatatea si securitatea in munca si normele de aplicare a legii

Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cap II, sec 6

Manualul de instalatii-instalatii sanitare, editura ARTECNO

Surse de alimentare cu apa

Sisteme si scheme generale de instalatii de alimentare cu apa

Instalatii interioare de alimentare cu apa rece pentru consum menajer

Materiale si echipamente specifice instalatiilor de alimentare cu apa rece

Retele exterioare de alimentare cu apa rece din ansambluri de cladiri

Instalatii pentru acumularea (stocarea) apei reci

Norme specifice de Protectia Muncii, PSI si Protectia Mediului

Calendarul de organizare și desfășurare a concursului:

Data publicării anunțului: 13.04.2023

Depunerea dosarelor de înscriere la concurs– din data de 13.04.2023 – 28.04.2023, intre orele 09:00-15:00

Selecția dosarelor si afisarea rezultatelor – în data de 04.05.2022, intre orele 09:00-15:00.
Depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor – până la data de 05.05.2023, ora 15:00.
Soluționarea contestațiilor depuse la rezultatul selecției dosarelor si afisarea rezultatelor  – până la data de 08.05.2023, ora 15:00.
Proba scrisă – 09.05.2023, ora 10,00.
Notarea probei scrise – 09.05.2023, ora 13:00.
Afișarea rezultatului la proba scrisă – 09.05.2023,ora 15:00.
Depunere contestații la rezultatul probei scrise – până la data de 10.05.2023, intre orele 09:00-15:00.
Soluționarea contestațiilor depuse la rezultatul probei scrise si afisarea rezultatelor – până la data de 11.05.2023, ora 15:00.
Interviu – 12.05.2023, ora 10,00.
Afișarea rezultatului la interviu – 12.05.2023, ora 15:00.
Depunere contestații la rezultatul interviului – până la data de 15.05.2023, ora09:00- 15:00.
Soluționarea contestațiilor depuse la rezultatul interviuluisi afisarea rezultatelor – până la data de 16.05.2023, ora 15:00
Afișarea rezultatelor finale ale concursului – 16.05.2023, ora 15:00.
Toate probele aferente concursului, se vor desfășura în sala de consiliu a Primăriei Comana, sat Comana, strada Principală nr. 3, comuna Comana, județul Brașov.

Date de contact:
Sediul: Primăria comunei Comana, sat Comana de Jos, strada Principală nr. 3, comuna Comana, județul Brașov.
Telefon: 0268/287501
Email: sp.hidrocom@yahoo.com
Persoană de contact: RADU IULIA-LAURA tel. 0743656224

            
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.