Pentru că avem multe de spus!

.

Comuna Hârseni: Anunţ concurs pentru referent la Compartimentul Agricol


COMUNA HÂRSENI, cu sediul în localitatea Hârseni, nr. 175,  judeţul Braşov, cod poştal-507090, cod fiscal 4384591, telefon 0268 247800, reprezentată legal prin Oltean Mihai – primar,

Anunţă:

Organizarea unui concurs pentru  ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar  vacantă:

 1. Referent, clasa III, grad asistent  – Compartiment agricol

Concursul de recrutare se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Hârseni ,va consta în  3 etape succesive si anume: selecţia dosarelor ,susţinerea unei probe scrise şi a unui interviu.

Proba scrisă: 17 decembrie 2019, ora 10

Data şi ora interviului se vor comunica ulterior.

Condiţiile de participare la concurs

Condiţiile generale:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 alin. 1 din Oug. 57/2019 Codul Administrativ

         Conditii specifice:

 Conditii de ocupare a functiei publice:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 468 alin. 1 lit a din Oug. 57/2019 , respectiv 1 an vechime in specialitatea studiilor (topografice)
 • cunoştinte operare calculator:  nivel mediu (Word, Excel, Autocad) – testate la proba interviu

Conditii de studii pentru ocuparea functiei publice :

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 386 lit. c din Oug. 57/2019 – studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

Atributiile postului:

 • Face parte din Comisia Fondului Funciar.
 • Identifica terenurile si posesorii terenurilor.
 • Pune in posesie proprietarii, intocmind proces-verbal.
 • Intocmeste schitele de parcelare si tabelele de posesori in parcelare.
 • Predarea documentatiilor cartografice catre O.C.P.I – Brasov.
 • Intocmeste si raspunde pentru toate documentatiile de specialitate necesare pentru punerea in aplicare a legilor fondului funciar (amplasamente, inventarierea terenurilor agricole si neagricole ale comunei).
 • Depunerea proceselor-verbale pentru scrierea titlurilor de proprietate, respectiv ridicarea acestora de la O.C.P.I – Brasov.
 • Propune catre OSPA si O.C.P.I (pentru clarificarea situatiei periodice a categoriei de folosinta – atunci cand este cazul).
 1. a) – scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri
 2. b) – schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor, darea in echivalenta a altor categorii de folosinta.
 • Monitorizează şi ţine evidenţa tuturor schimbărilor categoriilor de folosinţă ale terenurilor agricole şi neagricole la nivelul teritoriului administrativ al comunei
 • Identificarea cadastrala si topografica a imobilelor situate in intravilanul / extravilanul comunei, ca urmare a cererilor adresate.
 • Realizează baza de date cadastrală;
 • Controlează, avizează şi recepţionează după caz, lucrările de geodezie, topografie, cadastru şi cartografie;
 • Intocmirea si transmiterea catre Prefectura Brasov a situatiilor cu privire la modul de aplicare a legilor fondului funciar.
 • Răspunde la solicitările, petiţiile, persoanelor fizice sau juridice, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 • Solicita la BCPI  extrasele C.F. si a C.F.-urilor desfasurate, pe baza de delegatie data de conducatorul institutiei – primar.
 • Participa la sedintele de CL atunci cand pe ordinea de zi sunt subiecte specifice atributiilor de serviciu
 • Colaboreaza cu celelalte compartimente ale institutiei, respectiv cu salariatii acesteia.
 • Indosariaza si arhiveaza actele si documentale aferente sarcinilor sale de serviciu si le preda sefului de compartiment pt. verificare si predare la arhiva.
 • Alte atributii delegate de primar: – in limitele legale.
 • Intocmirea , impreuna cu secretarul , a documentatiilor pentru radierea CAP –uli si Stat-ului Roman din extrasele CF ale proprietarilor .
 • Asigură consultanţă de specialitate inclusiv terţilor care au depus solicitari la Primaria Harseni
 • Participa la adunarile generale cetatenesti atunci cand primarul il anunta
 • Raspunde la termen la orice solicitare scrisa sau corespondenta, o inregistreaza si un exemplar il indosariaza
 • Raspunde de documentele intocmite, respectiv răspunde de indeplinirea la timp şi corectă a atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu potrivit prevederilor legale si in concordanta cu procedura operationala potrivit fisei postului.

 

Bibliografia:

Oug. 57 /2019 Codul administrativ: Partea III –Administratia publica locala, Partea VI- Statutul functionarilor publici, Partea VII –Raspunderea Administrativa

Constitutia Romaniei – republicata

Lg.18/1991 – fondul funciar

Hg.890/2005  – pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor

Lg.7/ 1996  – cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, actualizata

Ordin 700/2014 -de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină in mod obligatoriu documentele prevăzute de art.49 din HG.611 /2008 actualizată şi va fi însoţit de originalele documentelor pentru a putea fi certificate.

Inscrierile se fac din data de 3.12.2019  pana la data de 10.12.2019,  ora 14, la sediul Primăriei Hârseni.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Primariei Harseni, persoana de contact: Făgărăşan Simona, tel: 0735525482 .

 

 

 

 Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.