Pentru că avem multe de spus!

.

În comuna Lisa se angajează mediator şcolar


Şcoala Gimnazială Lisa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante de mediator şcolar cu 0,5 normă.

comuna Lisa

comuna Lisa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor medii;
 • curs de formare profesională cu specializarea mediator şcolar, recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale;
 • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 28 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale din Lisa, str. Principală nr. 193, judeţul Braşov, telefon: 0726/939.333.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *