Pentru că avem multe de spus!

.

Consiliul de Administraţie al spitalului a scos la concurs funcţia de manager. Candidaţii îşi pot depune dosarele până în 30 ianuarie


Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraș organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de manager persoană fizică, durată determinată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și O.M.S. nr. 1.520 din 22 decembrie 2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății și H.G. nr. 286/2011.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Făgărașs. în perioada 30.01.2020 -15.02.2020, desfașurându-se în două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc pe data 03.02.2020, etapă eliminatorie;
 2. Probă interviu de susținere publică și evaluare a proiectului de management, care se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș pe baza temelor-cadru, în data de 11.02.2020, ora 10.00 (probă unică).

Dosarele de înscriere vor fi depuse la sediul administrativ al Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș – Biroul resurse umane până în data de 30.01.2020, ora 15.00.

 

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. sunt absolvenți ai unei instituții dc învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea,
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină în principal următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într- o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar dc către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectil de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor dc pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

În data de 08.01.2020, începând cu ora 09.00, candidații vor efectua o vizită la Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure”, sub îndrumarea Directorului medical.

Pe adresa de e-mail: secretariat@spitalulfagaras.ro orice persoană poate sa își manifeste intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidaților în legătură cu proiectul de management în perioada 04.02.2020 – 06.02.2020.

Pe pagina web a Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure”, Făgăraș, respectiv www.spitalulfagaras.ro, se află, afișate:

 1. anunțul de participare;
 2. bibliografia de concurs.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure”, Făgăraș, Biroul Resurse Umane, telefon 0268/212.521, int. 1107.

 Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.