Primăria Făgăraș organizează concurs pentru ocuparea unui post de șef serviciu


U.A.T. Municipiul Făgăraș cu sediul în Făgăraș Str. Republicii nr. 3, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, de:

Șef Serviciu – din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Făgăraș ;

Condiţiile de participare la concurs sunt urmatoarele:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul Știintelor juridice, domeniul de licentă Drept
  • studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare
  • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor, necesare ocupării funcției publice de execuție;

Desfăşurărea probei scrise 23.06.2023 ora 11.00, la sediul din str. Republicii nr.3, Făgăraș;

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii în perioada 24.05.2023  – 12.06.2023, la sediul din str. Republicii nr.3;

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documentele:

a) formularul de înscriere – tip;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specilalitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul judiciar;

i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere sau, adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

NOTĂ: Copiile actelor mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Bibliografia și tematica pentru postul de Șef Serviciu este următoarea:

Constituția României, republicată cu tematica Titlul I, Tltlul II: Cap.1-Cap.2, Titlul III: Cap.I, Sectlunea a 3-a din Constltutia Romaniei, republicata

Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Cunoasterea legislatiei privind prevenirea si sanctionarea formelor de discriminare

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Cunoasterea legislatiei privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati

 Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

 HG nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si pentru stabilirea formei si continutului actelor de identitate, ale dovezii de resedinta si ale cartii de imobil, cu modificarile si completarile ulterioare  cu tematica Cunoasterea legislatiei privitoare la evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si pentru stabilirea formei si continutului actelor de identitate, ale dovezii de resedinta si ale cartii de imobil

Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  cu tematica Cunoasterea legislatiei privitoare la actele de stare civila

  HG nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare cu tematica aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila

 OG nr.84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare cu tematica Cunoasterea legislatiei privitoare la infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor

 Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare cu tematica Cartea I – Titlul I – art.258, art.259; Cartea II – Titlul II – cap.II, cap.III, cap.V, cap.VI, cap.VII  art.373-art.383

10.OUG nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare cu tematica Cunoasterea legislatiei privitoare la evidenta persoanelor, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetațenilor romani.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: U.A.T – Municipiul Făgăraș Str. Republicii nr. 3, telefon: 0368402919, e-mail: resurse.umane@primaria-fagaras.ro, Bărcea Simona Mioara – Consilier Superior;

  • Dată probă scrisă: 23.06.2023 ora 11:00
  • Dată limită depunere dosar: 12.06.2023 ora 16:00
  •  Data afișării 24.05.2023

Mai multe detalii – CLICK AICI
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.